תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 10/2018

שירותי דיגום של שפכי מפעלים, מי קולחין ומי שתייה

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון, וזאת עד ליום 07.10.2018 בשעה 12:00.

יתר הוראות המודעה ומסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי.

          

                                                                                        תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link