הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות

למכרז פומבי מס' 09/2018

לאספקת שירותי מוקד תקלות עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

בהמשך למודעה שפורסמה בעיתון בעניין שבנדון על ידי תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "החברה"), החברה מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון, וזאת עד ליום 01/07/2018 בשעה 12:00.  יתר הוראות המודעה ומסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי (לרבות, בין היתר, מועד תוקף 

 תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link