מכרז פומבי מס' 04/2018

למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מp

                                                                מודעה לעיתון

 1. תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 04/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות מסמכי המכרז.
 2. תקופת ההתקשרות הינה למשך שנתיים (24 חודשים) ממועד החתימה על ההסכם. למזמין בלבד נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשש תקופות שאורך כל אחת לא תעלה על שנה, כך שההתקשרות לא תעלה על חמש שנים סך הכל (60 חודשים), וזאת בהתאם להוראות ההסכם
 3. רשאים להשתתף במכרז משתתפים, אשר במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:
  • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
  • המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
  • המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • למציע ניסיון בהפעלת מחלקת שירות לקוחות גביה שוטפת ואכיפה מנהלית של אגרות מים ו/או ביוב ו/או ארנונה ו/או קנסות חניה (להלן: "שירותי הגבייה"), העומד בכל התנאים הבאים:
   • המציע סיפק את שירותי הגבייה עבור לפחות שני תאגיד מים וביוב ו/או רשויות מקומיות (הפעלת מחלקת שירות לקוחות גביה שוטפת ואכיפה מנהלית), מתוכם לפחות תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית אחד/אחת שבתחומו/ה לפחות 15,000 תושבים.
   • שירותי הגבייה ניתנו כאמור בסעיף 1.4.1 , במשך לפחות שנתיים ברציפות (24 חודשים רצופים) במהלך השנים 2014-2017.

 

 • על מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
  • בעל ניסיון של שנתיים (24 חודשים) לכל הפחות, כמנהל גבייה ישיר של צוות גבייה שוטפת ואכיפה מנהלית של אגרות מים ו/או ביוב ו/או ארנונה ו/או קנסות חניה , עבור לקוח, אחד או יותר, שהינו תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ובתחומו 15,000 תושבים ומעלה.
 • לפחות 12 חודשים רצופים מתוך השנתיים כאמור בסעיף 1.5.1, היו במהלך השנים 2014-2017.
  • בעל תואר אקדמי ראשון לפחות.
  • נכון למועד הגשת ההצעה הינו עובד של המציע ברציפות לתקופה של שנה לפחות ממועד הגשת המכרז.

יובהר כי לא ניתן להציע במסגרת ההצעה יותר ממנהל גבייה אחד. עוד יובהר המועמד שייבחר, יועסק ע"י הספק לכל אורך תקופת ההתקשרות, אלא אם כן, יוחלף בהסכמת התאגיד בלבד.

 • לא נכללה בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

מפגש מציעים יתקיים ב16.04.2018 שעה 12:00 במשרדי התאגיד בעיר שפרעם קומה 3 מעל משרדי הועדה לתכנון ולבניה "אלונים" (ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה).

 1. ניתן להפנות שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז לדוא"ל : shady@meyah.co.il עד לא יאוחר מיום 22.04.2018.
 2. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת התאגיד בעיר שפרעם, קומה 3 (מעל משרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אלונים"), לא יאוחר מיום ב' ה- 30.04.2018 בשעה 12:00
 3. היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

בברכה,  אלכסנדר קושניר

מנהל מיוחד

להורדת מסמכי המכרז מכרז גביה 4-2018

 اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو
معًا سوف ننتصر على الكورونا

لمواطنون الأعزاء،
في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن، ولن يتم استقبال الجمهور فيها.
قمنا بعمل جهود جبارة لإتاحة القنوات الرقمية (דיגיטלית) لضمان استمرار حصولكم على الخدمات.
دمتم بخير وسلام
اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو

close-link
نرجو أن نلفت انتباهكم - ​في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو 
 مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن
ولن يتم استقبال الجمهور فيها