תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 

מכרז פומבי מס' 02/2018

למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

                                                                מודעה לעיתון

 1. תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 02/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות מסמכי המכרז.
 2. תקופת ההתקשרות הינה למשך שנתיים (24 חודשים) ממועד החתימה על ההסכם. למזמין בלבד נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשש תקופות שאורך כל אחת לא תעלה על שנה, כך שההתקשרות לא תעלה על חמש שנים סך הכל (60 חודשים), וזאת בהתאם להוראות ההסכם.
 3. רשאים להשתתף במכרז משתתפים, אשר במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:
  • המציע השתתף במפגש המציעים.
  • המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
  • המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • למציע ניסיון במתן שירותי גבייה שוטפת ואכיפה מנהלית של אגרות מים ו/או ביוב (להלן: "שירותי הגבייה"), העומד בכל התנאים הבאים:
   • המציע סיפק את שירותי הגבייה עבור לפחות שלושה תאגידי מים וביוב (גביה שוטפת ואכיפה מנהלית עבור כל תאגיד), מתוכם לפחות תאגיד מים וביוב אזורי אחד שבתחומו לפחות 30,000 צרכנים.
   • שירותי הגבייה ניתנו לכל אחד משלושת התאגידים כאמור בסעיף ‎4.1, במשך לפחות שנה ברציפות (12 חודשים רצופים) במהלך השנים 2015-2017.
   • במסגרת שירותי הגבייה, המציע גבה בשנה אחת לפחות מתוך השנים 2015-2017, סך כולל של לפחות -80 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) במצטבר עבור לקוחותיו בגין אגרות מים ו/או ביוב בלבד.
  • על מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
   • בעל ניסיון של שנתיים (24 חודשים) לכל הפחות, כמנהל גבייה ישיר של צוות גבייה שוטפת ואכיפה מנהלית של אגרות מים ו/או ביוב, עבור לקוח, אחד או יותר, שהינו תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ובתחומו 30,000 צרכנים ומעלה.
  • לפחות 12 חודשים רצופים מתוך השנתיים כאמור בסעיף 1.5.1 היו במהלך השנים 2014-2017.
   • בעל תואר אקדמי ראשון לפחות.
   • נכון למועד הגשת ההצעה הינו עובד של המציע ברציפות לתקופה של שנה לפחות ממועד הגשת המכרז.

יובהר כי לא ניתן להציע במסגרת ההצעה יותר ממנהל גבייה אחד. עוד יובהר המועמד שייבחר, יועסק ע"י הספק לכל אורך תקופת ההתקשרות, אלא אם כן, יוחלף בהסכמת התאגיד בלבד.

 • לא נכללה בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'.
 • מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

מובהר כי, תנאי הסף שנקבעו נדרשים מפאת מורכבות השירותים ועל מנת לוודא כי למשתתפים ניסיון ומומחיות מספקים לצורך מתן השירותים. ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 1. ניתן להפנות שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז לדוא"ל : shady@meyah.co.il עד לא יאוחר מיום ב' ה-12.03.2018 בשעה: 13:00 – שהוא המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה.
 2. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין בעיר שפרעם, קומה 3 (מעל משרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אלונים"),
 3. היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.
 4. הורדת מסמכי המכרז

בברכה,  אלכס קושניר
מנהל מיוחד

 

 

 اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو
معًا سوف ننتصر على الكورونا

لمواطنون الأعزاء،
في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن، ولن يتم استقبال الجمهور فيها.
قمنا بعمل جهود جبارة لإتاحة القنوات الرقمية (דיגיטלית) لضمان استمرار حصولكم على الخدمات.
دمتم بخير وسلام
اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو

close-link
نرجو أن نلفت انتباهكم - ​في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو 
 مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن
ولن يتم استقبال الجمهور فيها