מכרז פומבי מס' 04/2018

למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 בהמשך למודעה שפורסמה בעיתון בעניין המכרז, תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מודיע בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון, וזאת עד ליום 15.05.2018 בשעה 12:00.  

יתר הוראות המודעה ומסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי (לרבות, בין השאר מועד תוקף הערבות).

בברכה,
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link