תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 09/2018 לאספקת שירותי מוקד תקלות עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

                                                                מודעה לעיתון

 

 1. תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "המזמין") מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת שירותי מוקד תקלות עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המכרז ונספחיו.
 2. תקופת ההתקשרות הינה למשך שנה ממועד החתימה על ההסכם. למזמין בלבד נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשש תקופות שאורך כל אחת לא תעלה על שנה, כך שההתקשרות לא תעלה על שבע שנים סך הכל (84 חודשים), וזאת בהתאם להוראות ההסכם.
 3. רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות הצעותיהם עומדות בכל התנאים המקדמיים להגשת הצעות, המפורטים להלן:
  • המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
  • המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • המציע בעל ניסיון מוכח באספקת שירותי מוקד טלפוני עבור 3 לקוחות לפחות, מתוכם 1 לפחות הינו תאגיד מים המונה 15,000 צרכנים לפחות, זאת בכל אחת מהשנים 2013,2014,2015,2016,2017.
  • על המציע להציג מנהל פרויקט שהוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות במהלך 2013,2014,2015,2016,2017, בניהול מוקד/י תמיכה טלפוניים.
  • מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 1. ניתן לקבל את מסמכי המכרז על ידי פניה בבקשה למייל הבא: moffeed@meyah.co.il . או להוריד מהלינק : 9-2018
 2. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז, למייל moffeed@meyah.co.il לא יאוחר 19.06.2018 בשעה 14:00 .
 3. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין בעיר שפרעם, קומה 3 (מעל משרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אלונים"), לא יאוחר 24.06.2018 בשעה 12:00 . ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא הונחה בתיבת המכרזים עד המועד האמור.
 4. היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

בברכה,  אלכס קושניר

מנהל מיוחד

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link