תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 14/2018

 לביצוע עבודות שיפוץ משרדים בשפרעם

כללי      

 1. חב' תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות  שיפוץ משרדים בשפרעם. פירוט העבודות – במסמכי המכרז.
 2. תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו.
 3. משך ביצוע העבודות הוא 45 ימים קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה.

תנאי סף להשתתפות במכרז  

 1. רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א.         קבלנים הרשומים כדין, במועד הגשת ההצעה, בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969, בסיווג קבלני בענף ראשי 100  ג-1 לפחות.

ב.         קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח בביצוע עבודות גבס וגם עבודות חשמל וגם עבודות  התקנת מערכות מיזוג אויר  במהלך שלוש השנים האחרונות.

ג.          מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים ובסיור קבלנים.

ד.         מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית על סך 50,000 ש"ח בנוסח כנדרש במסמכי המכרז.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

מסמכי המכרז

 1. את מסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל במשרדי החברה בשפרעם בשעות העבודה הרגילות החל מיום 28/10/2018 .

ערבות

 1. המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של 50,000 ₪ (חמשים  אלף ₪), בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

שונות

 1. מפגש מציעים יערך בתאריך 1/11/2018  בשעה 10:00   במשרדי החברה בכביש הראשי בשפרעם מעל הוועדה המקומית גבעת אלונים (קומה 3). מיד לאחר מפגש המציעים יערך סיור הקבלנים. ההשתתפות במפגש המציעים ובסיור הקבלנים היא חובה.
 1. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 14/2018, יש להפקיד במסירה ידנית במשרדי החברה עד ליום 8.11.2018  בשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.
 2. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 3. לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב לחברה באמצעות פקס מס' 04-9503383
 4. במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז.

אינג' אלכסנדר קושניר, מנהל מיוחד
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link