תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: רכז תחזוקה ותפעול בשפרעם

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד:

רכז תחזוקה ותפעול בשפרעם

 

תיאור התפקיד

 • אחראי על תפעול ותחזוקה שוטפת של מערכת המים והביוב בשפרעם.
 • ניהול צוותי קבלני האחזקה ופיקוח על עבודתם.
 • מעקב וניהול ביצוע עבודות חיבור נכסים למערכות המים והביוב.
 • סיורים יומיים ושבועיים בקווי ההולכה הראשיים ובמתקנים הנדסיים.
 • קבלת פניות ממוקד תקלות, טיפול בהן וסגירתן בסיום הטיפול.
 • בדיקות שטח יזומות לאיתור תשתיות למגרשים בתכנון.
 • מענה לפניות תושבים, קבלנים, מועצות בתחום שפרעם.
 • בדיקת מדים , קריאתם והחלפתם ( במידת הצורך ).
 • בדיקות יזומות (ככל שתידרשנה על ידי מחלקת הנדסה)למערכות המים והביוב.
 • מעקב ופיקוח על עבודות של גופים אחרים שמבוצעים בצמוד למערכות מים וביוב של התאגיד.
 • מדידה בשטח לכמויות ביצוע לעבודות הקבלנים ואישור ביצוע ומילוי יומנים .
 • הכנת דוחות טיפול בפניות ובעבודות ביומנים ו/או באפליקציות .
 • ביצוע פעולות בנושא טיפול בפחת.
 • ביצוע משימות שונות בהתאם לצרכי התאגיד.
 • היקף משרה מלאה.

דרישות התפקיד

 • ידע מקצועי וניסיון מוכח של 5 שנים בעבודת אינסטלציה, הנחת ושיקום מערכות מים וביוב.
 • יכולת ניהול צוותי קבלן.
 • יכולת ניהול צוותים, יחסי אנוש טובים, אחריות, מקצועיות ואמינות.
 • סיים לפחות 12 שנות לימוד.
 • ידיעת השפה העברית כתיבה, קריאה ודיבור ברמה גבוהה.
 • רישיון נהיגה ובעל רכב לשימוש בעבודה – חובה.
 • עדיפות לבעלי תואר הנדסאי/טכנאי בתחומי מים/בנין/ניהול פרויקטים.
 • יתרון לתושבי שפרעם.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות, וזמינות בכל שעות היום.
 • כפיפות למנהל תפעול ואחזקה ולמהנדס הראשי של התאגיד
 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (כולל מס' טלפון וכתובת מייל), יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ בכתובת משרדי הנהלה בניין מסחרי אחים סמארה, עד ליום 20.08.2020 שעה 12:00.
 • במעטפה סגורה עליה יצוין "מועמדות למשרת רכז תחזוקה ותפעול ".
 • באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה הנ"ל. פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 06/2019 מכרז לשירותי החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור החברה

כללי

 • תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "החברה"), מזמינה בזה הצעות לעבודות למתן שירותי החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור החברה, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז (להלן: "העבודות").
 • תקופת התקשרות המסגרת על פי מכרז זה הינה ל- 3 (שלוש) שנים עם תקופת אופציה להארכה נוספת (להלן – "תקופות ההארכה"), לתקופה של 36 חודשים נוספים.החברה תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות, בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות.
 • העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט המיוחד המצורף למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

תנאי סף להשתתפות במכרז        

רשאים להשתתף במכרז מציעים הרשומים כדין בישראל, העומדים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. המציע רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין התקשרות זו וכן ברשותו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא מכרז זה כשהם בתוקף.
 2. המציע רשום כדין בישראל, ועוסק במתן שירותי ליסינג תפעולי באופן רצוף בשלוש השנים אשר קדמו לפרסום המכרז, לפחות.
 3. המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי, ל- 100 כלי רכב, לפחות, נכון ליום הגשת הצעתו למכרז.
 4. המציע נותן, בעצמו או באמצעות גוף/ים אחר/ים מטעמו, שירותי תחזוקה מלאים לכלי רכב בתחנת שירות הממוקמת בצפון במרחק שאינו עולה על 40 ק"מ (כביש) ממשרדי הנהלת התאגיד בשפרעם ויכול לתת בתחנת שירות זו את שירותי התחזוקה לכל כלי הרכב שיוחכרו לחברה.
 5. מציע המעסיק קצין בטיחות, כנדרש בתקנות התעבורה.
 6. מציע אשר יש לו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים), התשל"ו- 1976, וכן כל אישור לעניין מע"מ, ניכויים או פטור מניכויים ממס במקור וכדומה.
 7. מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

 

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הדרושים במכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד אלא אם צוין מפורשות אחרת.

מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי הנהלת ההחברה בשפרעם, בשעות העבודה הרגילות. מסמכי המכרז

 

ערבות

המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של 20,000 ₪, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 06.10.2019 בשעה 12:00

ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה החדשים קומה 3 במתחם של קניון סמארה בכניסה המערבית של הישוב שפרעם (מעל לאולמי סמירה מיס ומסעדת סאידה)

 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

*** במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

 

 

איאד נעמה, מ"מ מנכ"ל  

 תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

أهالي #بسمة طبعون الكرام

أهالي #بسمة طبعون الكرام
سوف يقوم #اتحادالمياه، منطقة شفاعمرو يوم الاربعاء 31.7.2019 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا (8:00) بتنفيذ عملية تنظيف وتطهير لخزان المياه في البسمة، مما قد يتسبب بتشويشات، قد تصل حد #انقطاعالمياه. نرجو التفهم والتزود بكمية المياه الكافية.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء الاتصال على رقم المركز الهاتفي المجاني
1800702106

شكرا على تفهمكم
باحترام
إدارة اتحاد المياه والصرف
الصحي منطقة شفاعمرو

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: מנהל/ת חשבונות

 

תיאור התפקיד

הנהלת חשבונות, התאמות בנקים, התנהלות מול גורמים מממנים, וכיוב'.

ביצוע משימות שונות בהתאם לצרכי התאגיד.

היקף משרה מלאה.

 

דרישות התפקיד

 • כושר ביטוי מעולה בכתב ובע"פ בעברית ובערבית.
 • הכרות מלאה ושליטה ביישומי office כולל הכנת מצגות.
 • ניסיון קודם בהנהלת חשבונות.
 • תואר ראשון במנהל עסקים ו/או כלכלה ו/או חשבונאות.
 • יכולת עבודה עצמאית.
 • גישה שירותית וייצוגית.
 • למידה מהירה ויישום יעיל של תחומים חדשים.
 • יחסי אנוש טובים, יכולת תעדוף משימות, רמת אחריות גבוהה
 • אמינות ,מקצועיות, ויעילות.
 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (כולל מס' טלפון וכתובת מייל), יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ בכתובת בניין אחים סמארה בעיריית שפרעם, עד ליום 13.06.2019 שעה 12:00 במעטפה סגורה עליה יצויין "מועמדות למשרת מנהל/ת חשבונות בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם".
 • באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה הנ"ל. פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

أهالي عبلين  الكرام سوف يقوم اتحاد المياه ، منطقة شفاعمرو بتنفيذ عملية تنظيف وتطهير لخزان المياه في القريه ، مما قد يتسبب بتشويشات

أهالي عبلين  الكرام
سوف يقوم اتحاد المياه ، منطقة شفاعمرو بتنفيذ عملية تنظيف وتطهير لخزان المياه في القريه ، مما قد يتسبب بتشويشات ، قد تصل الى حد انقطاع المياه
يبدأ العمل يوم الخميس 16.05.2019 من الساعة العاشرة ليلًا (22:00) وحتى الساعة السادسة (6:00) من فجر اليوم التالي. نرجو التفهم والتزود بكمية المياه الكافية
لمزيد من التفاصيل ، الرجاء الاتصال على رقم المركز الهاتفي المجاني
1800702106

باحترام
إدارة اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمرو

שלום,  לידיעתך חשבון המים התקופתי לתקופה 1שנת 2019 , לישוב כאבול הופק ונשלח בדואר.

שלום,  לידיעתך חשבון המים התקופתי לתקופה 1שנת 2019 , לישוב כאבול הופק ונשלח בדואר.

המועד האחרון לתשלום החשבון הינו 28/02/2019 במידה והחשבון לא יגיע אליך בימים הקרובים בדואר  ניתן לברר את גובה החיוב ולשלם אותו

באחד ממשרדי שירות הלקוחות ו/או דרך אתר האינטרנט של התאגיד www.meyah.co.il   ו/או דרך המוקד הטלפוני למספר חינם 1800-702-106.

 

תמיד למענך

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

اعلان للجمهور : يعلن اتحاد المياه والصرف الصحي حوض شفاعمرو عن اضراب لمدة ساعتين في مكاتب خدمة الجمهور التابعة للاتحاد

اعلان للجمهور

يعلن اتحاد المياه والصرف الصحي حوض شفاعمرو

عن اضراب لمدة ساعتين في مكاتب خدمة الجمهور التابعة للاتحاد

اليوم الاربعاء الموافق 09.01.2019  من الساعة 10:00  حتى 12:00

احتجاجًا على اطلاق الرصاص على سيارة زميلنا السيد  المحامي شادي بحوث  مدير قسم الاستهلاك والجباية في الاتحاد بسبب تأدية واجبهُ

ادارة الاتحاد

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: רכז/ת סמנכ"ל כספים

תיאור התפקיד

אחריות כוללת על תפעול לשכת הסמנכ"ל מול גורמי פנים בארגון וגורמי חוץ.

ניהול יומני פגישות, מעורבות בהכנת הפגישות כולל הכנת מצגות, סיכומי פגישות, מענה לטלפונים ותיוק.

אחריות על משימות ופרויקטים של סמנכ"ל האגף – כולל ניהול המשימות, סגירתן, עמידה בלוחות זמנים.

סיוע בפעילויות השוטפות של הסמנכ"ל: פגישות, סיורים, תכתובות, לו"ז ובקרה על נושאים לטיפול.

טיפול בפניות שונות.

עבודה מול מגוון ממשקים: מנהלי מחלקות, מנהלים ועובדים באגף, מזכירות אחרות באגף ובחברה, רכש, ספקים ועוד.

ביצוע משימות שונות בהתאם לצרכי התאגיד.

היקף משרה מלאה.

דרישות התפקיד

 • כושר ביטוי מעולה בכתב ובע"פ בעברית ובערבית.
 • הכרות מלאה ושליטה ביישומי office כולל הכנת מצגות.
 • ידע בהנהלת חשבונות.
 • תואר ראשון במנהל עסקים ו/או כלכלה ו/או חשבונאות.
 • נסיון בתפקיד דומה – יתרון
 • יכולת עבודה עצמאית.
 • גישה שירותית וייצוגית.
 • למידה מהירה ויישום יעיל של תחומים חדשים.
 • אמינות, אחריות ,מקצועיות, ויעילות.

 

 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (כולל מס' טלפון וכתובת מייל), יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ בכתובת   הנהלת תאגיד סובב שפרעם  כיכר מס' 8 , עד ליום 20.12.2018 שעה  12:00. במעטפה סגורה עליה יצויין "מועמדות למשרת עוזר/ת סמנכ"ל כספים בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם".
 • באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה הנ"ל. פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ פניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ משרדי שירות לקוחות בכפר מנדא

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ
פניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ משרדי
שירות לקוחות בכפר מנדא

מסמכי המכרז :   להורדה

כתב כמויות :   להורדה

כתב כמויות :   להורדה

קובץ תוכניות : להורדה 

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: מזכיר/ה תאגיד

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד:

מזכיר/ה תאגיד

 

תיאור התפקיד

 מסגרת התפקיד כוללת: ניהול יומן. מענה טלפוני, תיוקים, הדפסות, פקסים. טיפול בדואר נכנס ויוצא, אירוח, הכנת חומר לישיבות, תיאום ישיבות, נהיול פרוטוקולים ישיבות דירקטוריון, ריכוז ועדות מכרזים, ניהול חוזי התקשורת , ביצוע משימות שונות בהתאם לצרכי המשרד.

היקף משרה מלאה.

דרישות התפקיד

 

 • כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ בעברית ובערבית.
 • נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה משרדית.
 • הכרות מלאה ושליטה ביישומי office כולל הכנת מצגות.
 • יכולת עבודה עצמאית.
 • גישה שירותית וייצוגית.
 • למידה מהירה ויישום יעיל של תחומים חדשים.
 • אמינות, אחריות ,מקצועיות, ויעילות.
 • תואר אקדמי .
 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (כולל מס' טלפון וכתובת מייל), יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בכתובת שפרעם , עד ליום 28/10/2018 שעה 12:00 .במעטפה סגורה עליה יצויין "מועמדות למשרת מזכיר/ה ראשי/ת בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם".
 • באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה הנ"ל. פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם  בע"מ

 

 

מכרז פומבי מס' 11/2018  – תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: רכז תחזוקה ותפעול ביישוב אעבלין

מכרז פומבי מס' 11/2018  – תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: רכז תחזוקה ותפעול ביישוב אעבלין

תיאור התפקיד

 • אחראי על תפעול ותחזוקה שוטפת של מערכת המים והביוב ביישוב אעבלין.
 • ניהול צוותי קבלני האחזקה ופיקוח על עבודתם.
 • מעקב וניהול ביצוע עבודות חיבור נכסים למערכות המים והביוב.
 • סיורים יומיים ושבועיים בקווי ההולכה הראשיים ובמתקנים הנדסיים.
 • קבלת פניות ממוקד תקלות, טיפול בהן וסגירתן בסיום הטיפול.
 • בדיקות שטח יזומות לאיתור תשתיות למגרשים בתכנון.
 • מענה לפניות תושבים, קבלנים, מועצות בתחום ישוב אעבלין.
 • בדיקת מדים , קריאתם והחלפתם ( במידת הצורך ).
 • בדיקות יזומות (ככל שתדרשנה על ידי מחלקת הנדסה)למערכות המים והביוב.
 • מעקב ופיקוח על עבודות של גופים אחרים שמבוצעים בצמוד למערכות מים וביוב של התאגיד.
 • מדידה בשטח לכמויות ביצוע לעבודות הקבלנים  ואישור ביצוע ומילוי יומנים .
 • הכנת דוחות טיפול בפניות ובעבודות ביומנים ו/או באפליקציות .
 • ביצוע פעולות בנושא טיפול בפחת.
 • ביצוע משימות שונות בהתאם לצרכי התאגיד.
 • היקף משרה מלאה.

דרישות התפקיד

 • ידע מקצועי וניסיון מוכח של 5 שנים בעבודת אנסטלציה, הנחת ושיקום מערכות מים וביוב.
 • יכולת ניהול צוותי קבלן.
 • יכולת ניהול צוותים, יחסי אנוש טובים, אחריות, מקצועיות ואמינות.
 • סיים לפחות  12 שנות לימוד.
 • ידיעת השפה העברית כתיבה, קריאה ודיבור ברמה גבוהה.
 • רשיון נהיגה ובעל רכב לשימוש בעבודה – חובה.
 • עדיפות לבעלי תואר הנדסאי/טכנאי בתחומי מים/בנין/ניהול פרויקטים.
 • יתרון לתושבי היישוב.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות, וזמינות בכל שעות היום.
 • כפיפות למנהל תפעול ואחזקה ולמהנדס הראשי של התאגיד
 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (כולל מס' טלפון וכתובת מייל), יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ בכתובת  המשרד של תאגיד המים והביוב- שפרעם  , עד ליום 14.10.18  שעה 12:00  .
 • במעטפה סגורה עליה יצויין "מועמדות למשרת רכז תחזוקה ותפעול ".
 • באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה הנ"ל. פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

اعلان لاهالي الكعبيه طباش حجاجرة

موعد أخير للتسجيل للحصول على خدمة سيارة شفط الصرف الصحي

يوم 30.09.18 هو الموعد الأخير لتقديم استمارات التسجيل لتلقي خدمات سيارة الشفط (ביובית).

يقوم الاتحاد بتشغيل سيارة شفط (ביובית) لنقل مياه الصرف الصحي من ابار التجميع في الكعبية الى جهاز الصرف الصحي في الزرازير وبتكاليف سنوية تصل الى مئات الاف الشواقل.

يعمل الاتحاد على تنظيم عملية الشفط , وذلك كون العملية تجري بلا مقابل, حيث ان المواطنين يدفعون ثمن مياه الى الجمعيات المختلفة, وهذه الجمعيات امتنعت عن امداد الاتحاد بلوائح أسماء الأعضاء وعلى ارقام العدادات وعلى كمية الاستهلاك لكل مواطن.

ولذلك قرر اتحاد المياه والصرف الصحي في منطقة  شفاعمرو تمديد موعد تقديم الاستمارات حتى تاريخ  30.09.18 بدلا من الموعد المحدد في المنشور السابق 01.08.18 .

على كل مواطن يرغب بالحصول على خدمة سيارة شفط ان يسجل تفاصيله الشخصية الكاملة, ويلتزم بدفع رسوم حسب قوانين سلطة المياه, وذلك بعد فحص ميداني لأبار تجميع الصرف الصحي في بيته والتأكد من عدد وحدات السكن التي تستعمل هذه الأبار, وإمكانية الوصول اليها .

يمكن الحصول على الاستماره من خلال تنزيل الملف من موقع الانترنت الخاص باتحاد المياه www.meyah.co.il  او في مكاتب خدمة الجمهور في البلدات  شفاعمرو وطمرة و كفر مندا خلال ساعات الاستقبال.

في يوم 1/10/2018، سيبدأ العمل في موضوع شفط مياه الصرف الصحي حسب النظام الجديد الذي أعلن عنه الاتحاد سابقا. وعليه كل من لم يسجل بياناته لينضم إلى قائمة المستحقين لن يحصل على هذه الخدمة.

يجب تسليم هذه الاستمارات في مكتب إدارة الأتحاد, أيام الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا ,او بواسطة الفاكس رقم 049862136 اومن خلال البريد المسجل ص.ب 329 شفاعمرو 20200 لكي يكونوا ضمن ألمستحقين لخدمة سيارة الشفط , ولن يقوم الأتحاد بتقديم هذه الخدمة لغير المسجلين.

 

بإحترام

إتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمرو

الاستمارة

اعلان لاهالي الكعبيه طباش حجاجرة

يعلن اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو م.ض عن تمديد المناقصة لوظائف شاغرة لمركزي صيانة وتشغيل في القرى والمدن التابعة للاتحاد

تمديد المناقصة

اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو م.ض يدعوك لتقديم ترشيحات لوظيفة مركزي صيانة وتشغيل في بلدات الرابطة: شفاعمرو، طمرة، كفر مندا، عبلين، بير المكسور، شعب، زرازير، كوكب ابو الهيجاء

وصف الوظيفة

 • مسؤول عن تشغيل وصيانة لشبكة المياه والصرف الصحي في البلدة
 • ادارة طواقم مقاولي الصيانة والاشراف على عملهم
 • متابعة وادارة تنفيذ اعمال ايصال قسائم بناء لشبكة المياه والصرف الصحي
 • جولات يومية واسبوعية في الخطوط الرئيسية وفي المرافق الهندسية
 • متابعة توجهات الجمهور  لمركز الخدمات الهاتفي، معالجتها واغلاقها بعد انهاء المعالجة
 • فحص ميداني لتحديد مواقع البنى التحتية في قسائم قيد التخطيط
 • الاستجابة لتوجهات السكان، مقاولين، مجالس في منطقة نفوذ البلدة
 • فحص عدادات، قراءتها وتبديلها (عند الحاجة)
 • متابعة والاشراف على اعمال مؤسسات اخرى المنفذة بجانب شبكة المياه والصرف الصحي
 • قياس لكميات التنفيذ لاعمال مقاولين والمصادقة عليها وتعبئة السجلات
 • تحضير تقارير عن معالجة التوجهات والاعمال في السجلات و/او التطبيقات
 • تنفيذ اعمال بموضوع معالجة الخسس
 • تنفيذ مهمات مختلفة وفقا لاحتياجات الاتحاد
 • ظيفة كاملة

* متطلبات الوظيفة

 • معرفة مهنية وخبرة مثبتة لخمس سنوات على الاقل في اعمال انابيب المياه، تركيب وتجديد شبكات مياه وصرف صحي رئيسية
 • قدرة على ادارة طواقم مقاول
 • قدرة ادارة طواقم، علاقات انسانية جيدة، مسؤولية، مهنية وامانة
 • انهى على الاقل 12 سنة تعليمية
 • معرفة اللغة العبرية قراءة، كتابة وتحدث بمستوى عال
 • رخصة سياقة وصاحب سيارة لاستعمالها في العمل – الزامي
 • افضلية لاصحاب لقب هندسي/ تقني في مجالات المياه، البناء، ادارة مشاريع
 • افضلية لسكان البلدة

العمل في ساعات غير اعتيادية وجهوزية للعمل في كل ساعات اليوم

يخضع لسلطة مديرقسم التشغيل والصيانة وللمهندس الرئيسي للاتحاد

تقديم ترشيحات بارفاق سيرة ذاتية، شهادات وتوصيات (تشمل رقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني) يجب تسليمها يدويا وليس بالبريد الى اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو م.ض في مكاتب الادارة في مدينة شفاعمرو، حتى يوم 9-7-2018 الساعة 12:00 في مغلف مغلق يسجل عليه "ترشيحات لوظيفة مركز صيانة وتشغيل "

بمسؤولية المرشحين الحصول على تصريح بخصوص وصول الوثائق المذكورة الى الانحاد حتى الموعد والساعة المحددين، توجهات التي تصل بعد الموعد المذكور و/او لا تقدم بتسليم يدوي كما هو مذكور لا تبحث.

الاعلان معد للذكور والاناث كحد سواء.

اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمروم.ض

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדות לתפקיד:רכזי תחזוקה ותפעול ביישובי התאגיד

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדות לתפקיד:רכזי תחזוקה ותפעול ביישובי התאגיד :שפרעם, טמרה, מנדא ,אעבלין,  ביר אלמכסור , שעב, זרזיר, כווכב אבו אלהיגא

תיאור התפקיד

 

אחראי על תפעול ותחזוקה שוטפת של מערכת המים והביוב ביישוב שבאחריותו.

ניהול צוותי קבלני האחזקה ופיקוח על עבודתם.

מעקב וניהול ביצוע עבודות חיבור נכסים למערכות המים והביוב.

סיורים יומיים ושבועיים בקווי ההולכה הראשיים ובמתקנים הנדסיים.

קבלת פניות ממוקד תקלות, טיפול בהן וסגירתן בסיום הטיפול.

בדיקות שטח יזומות לאיתור תשתיות למגרשים בתכנון.

מענה לפניות תושבים, קבלנים, מועצות בתחום היישוב/ ישובים שבאחריותו.

בדיקת מדים , קריאתם והחלפתם ( במידת הצורך ).

בדיקות יזומות (ככל שתדרשנה על ידי מחלקת הנדסה)למערכות המים והביוב.

מעקב ופיקוח על עבודות של גופים אחרים שמבוצעים בצמוד למערכות מים וביוב של התאגיד.

מדידה בשטח לכמויות ביצוע לעבודות הקבלנים  ואישור ביצוע ומילוי יומנים .

הכנת דוחות טיפול בפניות ובעבודות ביומנים ו/או באפליקציות .

ביצוע פעולות בנושא טיפול בפחת.

ביצוע משימות שונות בהתאם לצרכי התאגיד.

היקף משרה מלאה.

דרישות התפקיד

ידע מקצועי וניסיון מוכח של 5 שנים בעבודת אנסטלציה, הנחת ושיקום מערכות מים וביוב.

יכולת ניהול צוותי קבלן.

יכולת ניהול צוותים, יחסי אנוש טובים, אחריות, מקצועיות ואמינות.

סיים לפחות  12 שנות לימוד.

ידיעת השפה העברית כתיבה, קריאה ודיבור ברמה גבוהה.

רשיון נהיגה ובעל רכב לשימוש בעבודה – חובה.

עדיפות לבעלי תואר הנדסאי/טכנאי בתחומי מים/בנין/ניהול פרויקטים.

יתרון לתושבי היישוב.

עבודה בשעות לא שגרתיות, וזמינות בכל שעות היום.

כפיפות למנהל תפעול ואחזקה ולמהנדס הראשי של התאגיד

 

 

 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (כולל מס' טלפון וכתובת מייל), יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ במשרדי ההנהלה בעיר שפרעם , עד ליום 1/7/2018 שעה 12:00 . במעטפה סגורה עליה יצויין "מועמדות למשרת רכז תחזוקה ותפעול  ליישוב_________".

 

 • באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה הנ"ל. פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

 

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 

 

 

עדכון !! – מכרז פומבי מס' 04/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 

מכרז פומבי מס' 04/2018

למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 בהמשך למודעה שפורסמה בעיתון בעניין המכרז, תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מודיע בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון, וזאת עד ליום 15.05.2018 בשעה 12:00.  

יתר הוראות המודעה ומסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי (לרבות, בין השאר מועד תוקף הערבות).

בברכה,
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 04/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 04/2018

למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מp

                                                                מודעה לעיתון

 1. תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 04/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות מסמכי המכרז.
 2. תקופת ההתקשרות הינה למשך שנתיים (24 חודשים) ממועד החתימה על ההסכם. למזמין בלבד נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשש תקופות שאורך כל אחת לא תעלה על שנה, כך שההתקשרות לא תעלה על חמש שנים סך הכל (60 חודשים), וזאת בהתאם להוראות ההסכם
 3. רשאים להשתתף במכרז משתתפים, אשר במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:
  • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
  • המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
  • המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • למציע ניסיון בהפעלת מחלקת שירות לקוחות גביה שוטפת ואכיפה מנהלית של אגרות מים ו/או ביוב ו/או ארנונה ו/או קנסות חניה (להלן: "שירותי הגבייה"), העומד בכל התנאים הבאים:
   • המציע סיפק את שירותי הגבייה עבור לפחות שני תאגיד מים וביוב ו/או רשויות מקומיות (הפעלת מחלקת שירות לקוחות גביה שוטפת ואכיפה מנהלית), מתוכם לפחות תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית אחד/אחת שבתחומו/ה לפחות 15,000 תושבים.
   • שירותי הגבייה ניתנו כאמור בסעיף 1.4.1 , במשך לפחות שנתיים ברציפות (24 חודשים רצופים) במהלך השנים 2014-2017.

 

 • על מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
  • בעל ניסיון של שנתיים (24 חודשים) לכל הפחות, כמנהל גבייה ישיר של צוות גבייה שוטפת ואכיפה מנהלית של אגרות מים ו/או ביוב ו/או ארנונה ו/או קנסות חניה , עבור לקוח, אחד או יותר, שהינו תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ובתחומו 15,000 תושבים ומעלה.
 • לפחות 12 חודשים רצופים מתוך השנתיים כאמור בסעיף 1.5.1, היו במהלך השנים 2014-2017.
  • בעל תואר אקדמי ראשון לפחות.
  • נכון למועד הגשת ההצעה הינו עובד של המציע ברציפות לתקופה של שנה לפחות ממועד הגשת המכרז.

יובהר כי לא ניתן להציע במסגרת ההצעה יותר ממנהל גבייה אחד. עוד יובהר המועמד שייבחר, יועסק ע"י הספק לכל אורך תקופת ההתקשרות, אלא אם כן, יוחלף בהסכמת התאגיד בלבד.

 • לא נכללה בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

מפגש מציעים יתקיים ב16.04.2018 שעה 12:00 במשרדי התאגיד בעיר שפרעם קומה 3 מעל משרדי הועדה לתכנון ולבניה "אלונים" (ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה).

 1. ניתן להפנות שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז לדוא"ל : shady@meyah.co.il עד לא יאוחר מיום 22.04.2018.
 2. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת התאגיד בעיר שפרעם, קומה 3 (מעל משרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אלונים"), לא יאוחר מיום ב' ה- 30.04.2018 בשעה 12:00
 3. היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

בברכה,  אלכסנדר קושניר

מנהל מיוחד

להורדת מסמכי המכרז מכרז גביה 4-2018

بيان لأهالي قرية شعب الكرام

يسرنا أن نعلن للأهل في قرية شعب أن إدارة الاتحاد قد توجهت -بهدف التخفيف عن المواطنين -الى كبار المسؤولين في سلطة المياه الحكومية مطالبة إياهم بتقديم تخفيضات بفواتير المياه للمواطنين المتضررين، الذين طولبوا بشطف خطوطهم الداخلية لمعالجة ظاهرة "المياه الحمراء".

ونبلغكم أن سلطة المياه تنظر بإيجابية لطلب الاتحاد، وبأننا سوف نقوم بإعلام المواطنين والمجلس المحلي بقرارها وبالخطوات التي ستتخذ لتنفيذه، لما فيه مصلحة المواطنين.

معلوم لديكم، أن سلطة المياه وشركة مكوروت قامتا بتغيير مصدر المياه لقرية شعب والمنطقة الى مياه مُحلّاة، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بظاهرة "المياه الحمراء" في قرية شعب وفي البلدات المجاورة مثل كرمئيل، تسوريت وچيلون.

عمل الاتحاد بالتعاون مع المجلس المحلي والأهالي، على مُعالجة هذه الظاهرة، ويؤكد الاتحاد أن المياه خلال هذه الفترة لم تكن ممنوعة من الاستعمال، وقد أكدت الفحوصات صلاحية المياه في الخطوط الرئيسية.

ومن هنا، نتوجه الى المواطنين الذين يعانون من هذه الظاهرة، أن يتصلوا بمركز الخدمة الهاتفية: 1800702106، برجاء تحويل هذه الرسالة الى الجيران والاقرباء.

 

7/3/2018

باحترام

اتحاد المياه، منطقة شفا عمرو

 اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو
معًا سوف ننتصر على الكورونا

لمواطنون الأعزاء،
في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن، ولن يتم استقبال الجمهور فيها.
قمنا بعمل جهود جبارة لإتاحة القنوات الرقمية (דיגיטלית) لضمان استمرار حصولكم على الخدمات.
دمتم بخير وسلام
اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو

close-link
نرجو أن نلفت انتباهكم - ​في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو 
 مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن
ولن يتم استقبال الجمهور فيها