עדכון !! – מכרז פומבי מס' 04/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 

מכרז פומבי מס' 04/2018

למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 בהמשך למודעה שפורסמה בעיתון בעניין המכרז, תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מודיע בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון, וזאת עד ליום 15.05.2018 בשעה 12:00.  

יתר הוראות המודעה ומסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי (לרבות, בין השאר מועד תוקף הערבות).

בברכה,
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 04/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 04/2018

למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מp

                                                                מודעה לעיתון

 1. תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 04/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות מסמכי המכרז.
 2. תקופת ההתקשרות הינה למשך שנתיים (24 חודשים) ממועד החתימה על ההסכם. למזמין בלבד נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשש תקופות שאורך כל אחת לא תעלה על שנה, כך שההתקשרות לא תעלה על חמש שנים סך הכל (60 חודשים), וזאת בהתאם להוראות ההסכם
 3. רשאים להשתתף במכרז משתתפים, אשר במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:
  • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
  • המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
  • המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • למציע ניסיון בהפעלת מחלקת שירות לקוחות גביה שוטפת ואכיפה מנהלית של אגרות מים ו/או ביוב ו/או ארנונה ו/או קנסות חניה (להלן: "שירותי הגבייה"), העומד בכל התנאים הבאים:
   • המציע סיפק את שירותי הגבייה עבור לפחות שני תאגיד מים וביוב ו/או רשויות מקומיות (הפעלת מחלקת שירות לקוחות גביה שוטפת ואכיפה מנהלית), מתוכם לפחות תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית אחד/אחת שבתחומו/ה לפחות 15,000 תושבים.
   • שירותי הגבייה ניתנו כאמור בסעיף 1.4.1 , במשך לפחות שנתיים ברציפות (24 חודשים רצופים) במהלך השנים 2014-2017.

 

 • על מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
  • בעל ניסיון של שנתיים (24 חודשים) לכל הפחות, כמנהל גבייה ישיר של צוות גבייה שוטפת ואכיפה מנהלית של אגרות מים ו/או ביוב ו/או ארנונה ו/או קנסות חניה , עבור לקוח, אחד או יותר, שהינו תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ובתחומו 15,000 תושבים ומעלה.
 • לפחות 12 חודשים רצופים מתוך השנתיים כאמור בסעיף 1.5.1, היו במהלך השנים 2014-2017.
  • בעל תואר אקדמי ראשון לפחות.
  • נכון למועד הגשת ההצעה הינו עובד של המציע ברציפות לתקופה של שנה לפחות ממועד הגשת המכרז.

יובהר כי לא ניתן להציע במסגרת ההצעה יותר ממנהל גבייה אחד. עוד יובהר המועמד שייבחר, יועסק ע"י הספק לכל אורך תקופת ההתקשרות, אלא אם כן, יוחלף בהסכמת התאגיד בלבד.

 • לא נכללה בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

מפגש מציעים יתקיים ב16.04.2018 שעה 12:00 במשרדי התאגיד בעיר שפרעם קומה 3 מעל משרדי הועדה לתכנון ולבניה "אלונים" (ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה).

 1. ניתן להפנות שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז לדוא"ל : shady@meyah.co.il עד לא יאוחר מיום 22.04.2018.
 2. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת התאגיד בעיר שפרעם, קומה 3 (מעל משרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אלונים"), לא יאוחר מיום ב' ה- 30.04.2018 בשעה 12:00
 3. היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

בברכה,  אלכסנדר קושניר

מנהל מיוחד

להורדת מסמכי המכרז מכרז גביה 4-2018

بيان لأهالي قرية شعب الكرام

يسرنا أن نعلن للأهل في قرية شعب أن إدارة الاتحاد قد توجهت -بهدف التخفيف عن المواطنين -الى كبار المسؤولين في سلطة المياه الحكومية مطالبة إياهم بتقديم تخفيضات بفواتير المياه للمواطنين المتضررين، الذين طولبوا بشطف خطوطهم الداخلية لمعالجة ظاهرة "المياه الحمراء".

ونبلغكم أن سلطة المياه تنظر بإيجابية لطلب الاتحاد، وبأننا سوف نقوم بإعلام المواطنين والمجلس المحلي بقرارها وبالخطوات التي ستتخذ لتنفيذه، لما فيه مصلحة المواطنين.

معلوم لديكم، أن سلطة المياه وشركة مكوروت قامتا بتغيير مصدر المياه لقرية شعب والمنطقة الى مياه مُحلّاة، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بظاهرة "المياه الحمراء" في قرية شعب وفي البلدات المجاورة مثل كرمئيل، تسوريت وچيلون.

عمل الاتحاد بالتعاون مع المجلس المحلي والأهالي، على مُعالجة هذه الظاهرة، ويؤكد الاتحاد أن المياه خلال هذه الفترة لم تكن ممنوعة من الاستعمال، وقد أكدت الفحوصات صلاحية المياه في الخطوط الرئيسية.

ومن هنا، نتوجه الى المواطنين الذين يعانون من هذه الظاهرة، أن يتصلوا بمركز الخدمة الهاتفية: 1800702106، برجاء تحويل هذه الرسالة الى الجيران والاقرباء.

 

7/3/2018

باحترام

اتحاد المياه، منطقة شفا عمرو

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד מהנדס ראשי

תיאור התפקיד

 • ניהול הצוות ההנדסי של התאגיד
 • גיבוש מדיניות התאגיד בתחום פיתוח ,שיקום והפעלה יעילה של תשתיות מים וביוב.
 • אחריות הנדסית כוללת על מתקני ותשתיות המים והביוב העירוניות שבתחום התאגיד.
 • הבטחת רמת שירות, איכות ואמינות שירותי המים והביוב בשגרה ובארועים מיוחדים.
 • אחריות על ניהול, תפעול, תחזוקה שוטפת, השקעות ושיפור כלל המערכות.
 • ליווי מכרזים ומפרטים לביצוע עבודות פיתוח ותחזוקה.
 • תכנון, תאום ופקוח אחר ביצוע עבודות שטח.
 • הכנת תכניות ובכלל זאת תכניות אב, תוכניות עבודה, דו"חות וכיו"ב במכלול המערכת.
 • ליווי מתכננים והכנת אומדנים.
 • ליווי מערך משק לשעת חרום.
 • כפיפות למנכ"ל התאגיד.

דרישות התפקיד

 • תואר ראשון בהנדסה אזרחית / הנדסת מים / הנדסת סביבה
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .
 • יכולת מוכחת ועמידה בלחצים בהתמודדיות עם כל גורמי הביצוע והתכנון והפעלת התשתיות בתחומי הפעילות ההנדסית של התאגיד.
 • נסיון של 3 שנים לפחות בניהול או פיקוח על ביצוע פרוייקטים בתחומי המים ו/או הביוב.
 • ידע ונסיון בתכנון מערכות מים וביוב – יתרון.
 • בעל אוריינטציית שטח ונסיון ניהולי לרבות הפעלת צוותי אחזקה ותיקונים.
 • נסיון עבודה מול רשויות הנדסה ותכנון.
 • ידע מוכח בשימוש תוכנת אוטוקאד ומערכות מידע הנדסיות-גיאוגרפיות.
 • ידע ונסיון בעבודה על תוכנות Excel, Word, PowerPoint, Access.
 • כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ בעברית ובערבית.
 • נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 • יחסי אנוש מעולים.
 • התאגיד שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לו מתאימים, על פי המסמכים שיוגשו לו ו/או להפנות חלק מהמועמדים למבדקי השמה.
 • תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.
 • מובהר בזה כי התאגיד רשאי שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.
 • מודעה זו מופנית לנשים וגברים כאחד 
 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (כולל מס' טלפון וכתובת מייל), יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בכתובת בניין ועדה מקומית קומה 3 , עד ליום 11/04/2018 שעה 12:30.במעטפה סגורה עליה יצויין "מועמדות למשרת מהנדס ראשי בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם".
 • באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה הנ"ל. פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

    תאגיד מים וביוב סובב שפרעם  בע"מ

بيان من اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمرو

بيان من اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمرو
بعد عدة مواسم شتوية جافة ازداد وضع مصادر المياه في الجليل سوءا. بالتعاون بين شركة مكوروت وسلطة المياه تم اتخاذ قرار بتقليص الاعتماد على مياه الابار وبتعزيز تزويد المياه المحلاة من شبكة المياه القطرية.
قد يؤدي تغيير مصدر المياه واستعمال المياه المحلاة التي تلامس الانابيب المعدنية القديمة الى الظاهرة المعروفة ب" المياه الحمراء".
تنتج هذه الظاهرة بسبب انبعاث مواد من الانابيب المعدنية، خاصة الحديد (الصدأ في الانابيب).
ظاهرة المياه الحمراء هي ظاهرة معروفة في العالم وفي البلاد ممكن ان تحصل عندما يتم تغيير مصادر المياه.
بشكل عام فان الظاهرة هي ظاهرة بصريه، وبهدف الحفاظ على جودة مياه الشرب اليكم تعليمات وزارة الصحة:
يجب شطف شبكة المياه الى حين الحصول على مياه صافية، ويرافق هذه العملية رصد لجودة المياه.
يقوم اتحاد المياه منطقة شفاعمرو بتنفيذ عملية شطف للخطوط الرئيسية بشكل دوري ويقوم بعمل رصد لجودة المياه التي يزودها في الشبكه العامه.
نوجه عناية المواطنين الى عدم استعمال المياه طالما لا تستوفي المعايير العاديه والمرئيه (اللون والطعم ) ويجب الاستمرار في شطف شبكات المياه الداخليه الخاصة الى حين مرور الظاهرة.
يمكنكم متابعة نتائج الفحوصات التي يجريها الاتحاد في مختبرات وزارة الصحه في موقع الانترنت التابع للاتحاد: meyah.co.il
يمكنك الاتصال بمركز الخدمات التابع لاتحاد المياه على رقم 1800702106 للابلاغ عن حدوث هذه الظاهره
باحترام
اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمرو

שינוי במקור אספקת מי השתייה של הישוב שעב

 • בהתאם להנחיות התפעול של רשות המים, החל מיום 21.1.2018, יסופקו מים מותפלים ממערכת אספקת המים הארצית,  המסופקים ע"י חברת מקורות לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם ובאמצעותו לתושבי הישוב  שעב.
 • המים המסופקים אליכם בכל עת, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה, ונמצאים בבקרה מתמדת. בתאום עם רשות המים ומשרד הבריאות, יתבצע ליווי ומעקב צמוד על איכות המים בעקבות השינוי בתמהיל המים המסופקים.
 • השינוי בתמהיל המים המסופקים, הבאים במגע עם צנרת מתכתית ישנה, יוצר תופעה של "מים אדומים" – אשר נגרמת משחרור של חומרי מבנה של הצנרת, בעיקר של ברזל.
 • תופעה זו הנה בעיקר אסתטית. בכדי לשמור על איכות מים לשתייה יש לשטוף את מערכת אספקת המים על ידי הזרמת מים עד לקבלת מים צלולים, מים עם צבע או עכירות אינם מומלצים לשתייה.
 • יובהר כי התאגיד בצע דיגומים לבדיקת איכות המים הצלולים, לאחר שטיפה בצנרת האספקה הראשית, והתוצאות שהתקבלו עומדות בדרישות תקנות משרד הבריאות.
 • יש לציין, שיש אפשרות לבצע דיגום למתכות הרשת בביתו של הצרכן, לפי תקנה 14 (א) לתקנות בריאות העם.

העתק:

 • משרד הבריאות- מחוז צפון
 • הרשות הממשלתית למים וביוב
 • חברת קורות, מחוז צפון
 • מועצה מקומית שעב , מחלקת תברואה