תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדות לתפקיד: אחראי/ת טיוב ועדכון נתונים

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדות לתפקיד: אחראי/ת טיוב ועדכון נתונים
תיאור התפקיד

אחראי/ת על טיוב הנתונים בתאגיד לרבות :

 • טיוב ועדכון נתונים על מדי מים אשר אינם מאותרים ואינם נמצאים במח' הגבייה .
 • אחריות על עובדי שטח בנושא איתור מדי מים .
 • טיוב ועדכון נתוני צרכנים חדשים במערכת הבילינג .
 • ייצור חיוב וקריאות ועדכון חיובים .
 • אחריות על הקמת פקודות עבודה למדי מים חדשים / חיבור מדי מים חדשים .
 • ליווי פרוייקט החלפות והתקנות מדי מים .
 • ריכוז פרויקט טיוב נתונים והקמת מערך צרכנים בתאגיד .
 • הפעלת צוותי שטח לפיקוח ובקרת צרכנים .
 • סיוע למנהל מח' מערכות מידע .

דרישות התפקיד

 • בגרות מלאה .
 • ידע ונסיון בעבודה בתוכנות : Excel, Word, PowerPoint.
 • כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ בעברית ובערבית.
 • יחסי אנוש טובים .
 • נסיון של לפחות שנתיים בעבודה במערכת הבילינג של חברת מטרופולינט – יתרון .
 • ידע בתחום המים ומערכות המים – יתרון.
 • ידע מוכח בשימוש תוכנת אוטוקאד ומערכות מידע הנדסיות-גיאוגרפיות GIS – יתרון.

 

 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (כולל מס' טלפון וכתובת מייל), יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ במשרדי הנהלת התאגיד , עד ליום 15/05/2018 שעה 12:00 .במעטפה סגורה עליה יצויין "מועמדות למשרת אחראי/ת טיוב ועדכון נתונים בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם".
 • באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה הנ"ל. פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם  בע"מ

עדכון !! – מכרז פומבי מס' 04/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 

מכרז פומבי מס' 04/2018

למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 בהמשך למודעה שפורסמה בעיתון בעניין המכרז, תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מודיע בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון, וזאת עד ליום 15.05.2018 בשעה 12:00.  

יתר הוראות המודעה ומסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי (לרבות, בין השאר מועד תוקף הערבות).

בברכה,
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 04/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 04/2018

למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מp

                                                                מודעה לעיתון

 1. תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 04/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות מסמכי המכרז.
 2. תקופת ההתקשרות הינה למשך שנתיים (24 חודשים) ממועד החתימה על ההסכם. למזמין בלבד נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשש תקופות שאורך כל אחת לא תעלה על שנה, כך שההתקשרות לא תעלה על חמש שנים סך הכל (60 חודשים), וזאת בהתאם להוראות ההסכם
 3. רשאים להשתתף במכרז משתתפים, אשר במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:
  • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
  • המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
  • המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • למציע ניסיון בהפעלת מחלקת שירות לקוחות גביה שוטפת ואכיפה מנהלית של אגרות מים ו/או ביוב ו/או ארנונה ו/או קנסות חניה (להלן: "שירותי הגבייה"), העומד בכל התנאים הבאים:
   • המציע סיפק את שירותי הגבייה עבור לפחות שני תאגיד מים וביוב ו/או רשויות מקומיות (הפעלת מחלקת שירות לקוחות גביה שוטפת ואכיפה מנהלית), מתוכם לפחות תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית אחד/אחת שבתחומו/ה לפחות 15,000 תושבים.
   • שירותי הגבייה ניתנו כאמור בסעיף 1.4.1 , במשך לפחות שנתיים ברציפות (24 חודשים רצופים) במהלך השנים 2014-2017.

 

 • על מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
  • בעל ניסיון של שנתיים (24 חודשים) לכל הפחות, כמנהל גבייה ישיר של צוות גבייה שוטפת ואכיפה מנהלית של אגרות מים ו/או ביוב ו/או ארנונה ו/או קנסות חניה , עבור לקוח, אחד או יותר, שהינו תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ובתחומו 15,000 תושבים ומעלה.
 • לפחות 12 חודשים רצופים מתוך השנתיים כאמור בסעיף 1.5.1, היו במהלך השנים 2014-2017.
  • בעל תואר אקדמי ראשון לפחות.
  • נכון למועד הגשת ההצעה הינו עובד של המציע ברציפות לתקופה של שנה לפחות ממועד הגשת המכרז.

יובהר כי לא ניתן להציע במסגרת ההצעה יותר ממנהל גבייה אחד. עוד יובהר המועמד שייבחר, יועסק ע"י הספק לכל אורך תקופת ההתקשרות, אלא אם כן, יוחלף בהסכמת התאגיד בלבד.

 • לא נכללה בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

מפגש מציעים יתקיים ב16.04.2018 שעה 12:00 במשרדי התאגיד בעיר שפרעם קומה 3 מעל משרדי הועדה לתכנון ולבניה "אלונים" (ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה).

 1. ניתן להפנות שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז לדוא"ל : shady@meyah.co.il עד לא יאוחר מיום 22.04.2018.
 2. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת התאגיד בעיר שפרעם, קומה 3 (מעל משרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אלונים"), לא יאוחר מיום ב' ה- 30.04.2018 בשעה 12:00
 3. היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

בברכה,  אלכסנדר קושניר

מנהל מיוחד

להורדת מסמכי המכרז מכרז גביה 4-2018

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד מהנדס ראשי

תיאור התפקיד

 • ניהול הצוות ההנדסי של התאגיד
 • גיבוש מדיניות התאגיד בתחום פיתוח ,שיקום והפעלה יעילה של תשתיות מים וביוב.
 • אחריות הנדסית כוללת על מתקני ותשתיות המים והביוב העירוניות שבתחום התאגיד.
 • הבטחת רמת שירות, איכות ואמינות שירותי המים והביוב בשגרה ובארועים מיוחדים.
 • אחריות על ניהול, תפעול, תחזוקה שוטפת, השקעות ושיפור כלל המערכות.
 • ליווי מכרזים ומפרטים לביצוע עבודות פיתוח ותחזוקה.
 • תכנון, תאום ופקוח אחר ביצוע עבודות שטח.
 • הכנת תכניות ובכלל זאת תכניות אב, תוכניות עבודה, דו"חות וכיו"ב במכלול המערכת.
 • ליווי מתכננים והכנת אומדנים.
 • ליווי מערך משק לשעת חרום.
 • כפיפות למנכ"ל התאגיד.

דרישות התפקיד

 • תואר ראשון בהנדסה אזרחית / הנדסת מים / הנדסת סביבה
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .
 • יכולת מוכחת ועמידה בלחצים בהתמודדיות עם כל גורמי הביצוע והתכנון והפעלת התשתיות בתחומי הפעילות ההנדסית של התאגיד.
 • נסיון של 3 שנים לפחות בניהול או פיקוח על ביצוע פרוייקטים בתחומי המים ו/או הביוב.
 • ידע ונסיון בתכנון מערכות מים וביוב – יתרון.
 • בעל אוריינטציית שטח ונסיון ניהולי לרבות הפעלת צוותי אחזקה ותיקונים.
 • נסיון עבודה מול רשויות הנדסה ותכנון.
 • ידע מוכח בשימוש תוכנת אוטוקאד ומערכות מידע הנדסיות-גיאוגרפיות.
 • ידע ונסיון בעבודה על תוכנות Excel, Word, PowerPoint, Access.
 • כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ בעברית ובערבית.
 • נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 • יחסי אנוש מעולים.
 • התאגיד שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לו מתאימים, על פי המסמכים שיוגשו לו ו/או להפנות חלק מהמועמדים למבדקי השמה.
 • תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.
 • מובהר בזה כי התאגיד רשאי שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.
 • מודעה זו מופנית לנשים וגברים כאחד 
 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (כולל מס' טלפון וכתובת מייל), יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בכתובת בניין ועדה מקומית קומה 3 , עד ליום 11/04/2018 שעה 12:30.במעטפה סגורה עליה יצויין "מועמדות למשרת מהנדס ראשי בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם".
 • באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה הנ"ל. פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

    תאגיד מים וביוב סובב שפרעם  בע"מ

מכרז פומבי מס' 02/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 

מכרז פומבי מס' 02/2018

למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

                                                                מודעה לעיתון

 1. תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 02/2018 למתן שירותים להפעלת מחלקות שירות לקוחות, גבייה, אכיפה ושירותים נוספים עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות מסמכי המכרז.
 2. תקופת ההתקשרות הינה למשך שנתיים (24 חודשים) ממועד החתימה על ההסכם. למזמין בלבד נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשש תקופות שאורך כל אחת לא תעלה על שנה, כך שההתקשרות לא תעלה על חמש שנים סך הכל (60 חודשים), וזאת בהתאם להוראות ההסכם.
 3. רשאים להשתתף במכרז משתתפים, אשר במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:
  • המציע השתתף במפגש המציעים.
  • המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
  • המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • למציע ניסיון במתן שירותי גבייה שוטפת ואכיפה מנהלית של אגרות מים ו/או ביוב (להלן: "שירותי הגבייה"), העומד בכל התנאים הבאים:
   • המציע סיפק את שירותי הגבייה עבור לפחות שלושה תאגידי מים וביוב (גביה שוטפת ואכיפה מנהלית עבור כל תאגיד), מתוכם לפחות תאגיד מים וביוב אזורי אחד שבתחומו לפחות 30,000 צרכנים.
   • שירותי הגבייה ניתנו לכל אחד משלושת התאגידים כאמור בסעיף ‎4.1, במשך לפחות שנה ברציפות (12 חודשים רצופים) במהלך השנים 2015-2017.
   • במסגרת שירותי הגבייה, המציע גבה בשנה אחת לפחות מתוך השנים 2015-2017, סך כולל של לפחות -80 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) במצטבר עבור לקוחותיו בגין אגרות מים ו/או ביוב בלבד.
  • על מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
   • בעל ניסיון של שנתיים (24 חודשים) לכל הפחות, כמנהל גבייה ישיר של צוות גבייה שוטפת ואכיפה מנהלית של אגרות מים ו/או ביוב, עבור לקוח, אחד או יותר, שהינו תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ובתחומו 30,000 צרכנים ומעלה.
  • לפחות 12 חודשים רצופים מתוך השנתיים כאמור בסעיף 1.5.1 היו במהלך השנים 2014-2017.
   • בעל תואר אקדמי ראשון לפחות.
   • נכון למועד הגשת ההצעה הינו עובד של המציע ברציפות לתקופה של שנה לפחות ממועד הגשת המכרז.

יובהר כי לא ניתן להציע במסגרת ההצעה יותר ממנהל גבייה אחד. עוד יובהר המועמד שייבחר, יועסק ע"י הספק לכל אורך תקופת ההתקשרות, אלא אם כן, יוחלף בהסכמת התאגיד בלבד.

 • לא נכללה בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע 'הערת עסק חי'.
 • מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

מובהר כי, תנאי הסף שנקבעו נדרשים מפאת מורכבות השירותים ועל מנת לוודא כי למשתתפים ניסיון ומומחיות מספקים לצורך מתן השירותים. ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 1. ניתן להפנות שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז לדוא"ל : shady@meyah.co.il עד לא יאוחר מיום ב' ה-12.03.2018 בשעה: 13:00 – שהוא המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה.
 2. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין בעיר שפרעם, קומה 3 (מעל משרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אלונים"),
 3. היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.
 4. הורדת מסמכי המכרז

בברכה,  אלכס קושניר
מנהל מיוחד

 

 

מכרז פומבי מס' 03/2018 לאספקת שירותי מוקד תקלות עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 

מכרז פומבי מס' 03/2018 לאספקת שירותי מוקד תקלות עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

                                                                מודעה לעיתון

 1. תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "המזמין") מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת שירותי מוקד תקלות עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המכרז ונספחיו.
 2. תקופת ההתקשרות הינה למשך שנה ממועד החתימה על ההסכם. למזמין בלבד נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשש תקופות שאורך כל אחת לא תעלה על שנה, כך שההתקשרות לא תעלה על שבע שנים סך הכל (84 חודשים), וזאת בהתאם להוראות ההסכם.
 3. רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות הצעותיהם עומדות בכל התנאים המקדמיים להגשת הצעות, המפורטים להלן:
  • המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
  • המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • המציע בעל ניסיון מוכח באספקת שירותי מוקד טלפוני עבור 3 לקוחות לפחות, מתוכם 1 לפחות הינו תאגיד מים המונה 15,000 צרכנים לפחות, זאת בחמש השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה.
  • על המציע להציג מנהל פרויקט שהוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בניהול מוקד/י תמיכה טלפוניים.
  • מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז..

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 1. ניתן לקבל את מסמכי המכרז על ידי פניה בבקשה למייל הבא: moffeed@meyah.co.il . הורדת מסמכי המכרז
 2. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז, למייל moffeed@meyah.co.il לא יאוחר מיום א' ה- 04/03/2018 בשעה 14:00 .
 3. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין בעיר שפרעם, קומה 3 (מעל משרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אלונים"), לא יאוחר מיום א' ה- 11/03/2018 בשעה 12:00 . ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא הונחה בתיבת המכרזים עד המועד האמור.
 4. היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

בברכה,  אלכס קושניר
מנהל מיוחד

 اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو
معًا سوف ننتصر على الكورونا

لمواطنون الأعزاء،
في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن، ولن يتم استقبال الجمهور فيها.
قمنا بعمل جهود جبارة لإتاحة القنوات الرقمية (דיגיטלית) لضمان استمرار حصولكم على الخدمات.
دمتم بخير وسلام
اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو

close-link
نرجو أن نلفت انتباهكم - ​في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو 
 مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن
ولن يتم استقبال الجمهور فيها