טופס עדכון נפשות

יום 03.03.2016 פורסמו ברשומות כללי המים התשע"ו 2016 – קובץ התקנות 7625. בסעיף 7(א) לכללים נקבעו הוראות לפיהן, תאגיד סובב שפרעם ישייך את נתוני מרשם האוכלוסין הנוגעים לתושבים המתגוררים בתחומם, לנתוני הצרכנים הביתיים והנפשות המתגוררות בכל יחידת דיור הרשומים בספריו. במידה ולא קיים כל מידע במרשם האוכלוסין עבור הנכס וכן לא התקבל שום מידע אחר אודות מס' הנפשות המתגוררות בנכס, יהיו מס' הנפשות לצורך חישוב הכמות המוכרת, שתי נפשות בלבד

מספר הנפשות המתגוררות דרך קבע ביחידת הדיור

אזרחי ישראל מעל גיל 18
אזרחי ישראל מתחת גיל 18
אינם אזרחי ישראל
צרכן אשר אינו מתגורר בכתובת הרשומה בספח הת.ז.
מספר נפשות

{math_result}

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link