קבלת מידע מתאגיד סובב שפרעם  – זוהי זכות על פי חוק!

על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק, כך שתיווצר שקיפות בפעילות הרשויות הציבוריות בישראל. הרשות מחויבת לספק את המידע המבוקש, בכפוף לסייגים הקבועים בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו.

בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998, אזרח ישראלי או תושב המבקש לקבל מידע מהתאגיד, יפנה לבתאגיד סובב שפרעם .

להלן פרטי התאגיד :

תאגיד המים וביוב סובב שפרעם
ת.ד: 329, שפרעם מיקוד:20200
דוא'ל: info@meyah.co.il

 

משרדי ההנהלה שפרעם :  04-6639000

מוקד 1-800-702-106

פקס : 04-9862136

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link