מכרז פומבי מס' 12/2018 שיקום רשת המים בטמרה – הנחת קווי מים באזורים מפוזרים

מכרז פומבי מס' 12/2018 שיקום רשת המים בטמרה – הנחת קווי מים באזורים מפוזרים בעיר

כללי      

 • תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות שיקום רשת המים בטמרה – הנחת קווי מים באזורים מפוזרים בעיר, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז (להלן: " העבודות").
 • משך ביצוע העבודות הוא 4 חודשים מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה.
 • תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצורף למכרז על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט המיוחד המצורף למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

 

תנאי סף להשתתפות במכרז      

רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969, בסיווג קבלני 400, ב- 1 לפחות.
 • קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח כקבלן ראשי, במהלך 3 השנים האחרונות (2015-2017), בביצוע לפחות שתי עבודות דומות בהיקף כספי דומה לעבודות נשוא מכרז זה עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב (כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב).
 • מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

ההצעה במכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, הניסיון, הערבות הבנקאית והסיווג הקבלני, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי הנהלת ההחברה בשפרעם, בשעות העבודה הרגילות.

 

ערבות

המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של 50,000 ₪, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

 

מפגש מציעים וסיור קבלנים

מפגש מציעים וסיור הקבלנים יתקיים בתאריך 19/12/2018 בשעה 10:00 נקודת המפגש משרדי החברה  בשפרעם.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 9/1/2018 בשעה 12:00

ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה בכביש הראשי בשפרעם מעל הוועדה המקומית גבעת אלונים (קומה 3).

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

*** במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

אינג' אלכסנדר קושניר, מנהל מיוחד     

                                                                  

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

          

 

 

 

מכרז פומבי מס' 13/2018 שיקום רשת המים בשפרעם – הנחת קווי מים באזורים מפוזרים בעיר

מכרז פומבי מס' 13/2018 שיקום רשת המים בשפרעם – הנחת קווי מים באזורים מפוזרים בעיר

כללי      

 

 • תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות שיקום רשת המים בשפרעם – הנחת קווי מים באזורים מפוזרים בעיר, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז (להלן: " העבודות").
 • משך ביצוע העבודות הוא 4 חודשים מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה.
 • תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצורף למכרז על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט המיוחד המצורף למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

תנאי סף להשתתפות במכרז      

רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969, בסיווג קבלני 400, ב- 1 לפחות.
 • קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח כקבלן ראשי, במהלך 3 השנים האחרונות (2015-2017), בביצוע לפחות שתי עבודות דומות בהיקף כספי דומה לעבודות נשוא מכרז זה עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב (כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב).
 • מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

ההצעה במכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, הניסיון, הערבות הבנקאית והסיווג הקבלני, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי הנהלת ההחברה בשפרעם, בשעות העבודה הרגילות.

ערבות
המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של 50,000 ₪, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

מפגש מציעים וסיור קבלנים 

מפגש מציעים וסיור הקבלנים יתקיים בתאריך 19/12/2018 בשעה 10:00 נקודת המפגש משרדי החברה  בשפרעם.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 9/1/2019 בשעה 12:00 ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה בכביש הראשי בשפרעם מעל הוועדה המקומית גבעת אלונים (קומה 3).

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

*** במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז.

אינג' אלכסנדר קושניר, מנהל מיוחד
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

עדכון : תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: מזכיר/ה תאגיד

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: מזכיר/ה תאגיד

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מודיע בזה על דחיית המועד להגשת מועמדות למשרת מזכיר/ה תאגיד  ליום 15.11.18 בשעה 12:00

למעט שינוי מועד הגשת המועמדות אין שינוי ביתר התנאים שפורסמו במודעה

הקודמת בנושא.

בכבוד רב,

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

עדכון : תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: מנהל מחלקת סביבה , איכות ובטחון מים

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: מנהל מחלקת סביבה , איכות ובטחון מים

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מודיע בזה על דחיית המועד להגשת מועמדות למשרת מנהל מחלקת סביבה ואיכות ובטחון מים ליום 18.11.18 בשעה 12:00

למעט שינוי מועד הגשת המועמדות אין שינוי ביתר התנאים שפורסמו במודעה

הקודמת בנושא.

 

בכבוד רב,

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מכרז פומבי מס' 14/2018  לביצוע עבודות שיפוץ משרדים בשפרעם

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 14/2018

 לביצוע עבודות שיפוץ משרדים בשפרעם

כללי      

 1. חב' תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות  שיפוץ משרדים בשפרעם. פירוט העבודות – במסמכי המכרז.
 2. תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו.
 3. משך ביצוע העבודות הוא 45 ימים קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה.

תנאי סף להשתתפות במכרז  

 1. רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א.         קבלנים הרשומים כדין, במועד הגשת ההצעה, בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969, בסיווג קבלני בענף ראשי 100  ג-1 לפחות.

ב.         קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח בביצוע עבודות גבס וגם עבודות חשמל וגם עבודות  התקנת מערכות מיזוג אויר  במהלך שלוש השנים האחרונות.

ג.          מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים ובסיור קבלנים.

ד.         מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית על סך 50,000 ש"ח בנוסח כנדרש במסמכי המכרז.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

מסמכי המכרז

 1. את מסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל במשרדי החברה בשפרעם בשעות העבודה הרגילות החל מיום 28/10/2018 .

ערבות

 1. המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של 50,000 ₪ (חמשים  אלף ₪), בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

שונות

 1. מפגש מציעים יערך בתאריך 1/11/2018  בשעה 10:00   במשרדי החברה בכביש הראשי בשפרעם מעל הוועדה המקומית גבעת אלונים (קומה 3). מיד לאחר מפגש המציעים יערך סיור הקבלנים. ההשתתפות במפגש המציעים ובסיור הקבלנים היא חובה.
 1. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 14/2018, יש להפקיד במסירה ידנית במשרדי החברה עד ליום 8.11.2018  בשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.
 2. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 3. לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב לחברה באמצעות פקס מס' 04-9503383
 4. במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז.

אינג' אלכסנדר קושניר, מנהל מיוחד
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך למכרז מס' לתפקיד: מנהל מחלקת סביבה , איכות ובטחון מים

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך למכרז מס' 12/2018לתפקיד: מנהל מחלקת סביבה , איכות ובטחון מים

היקף  המשרה :  משרה מלאה

תיאור התפקיד:

 • תיאום וביצוע הנחיות ומדיניות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות ( רשות המים, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ועוד) בכל תחום שבאחריותו של העובד, וקידום הביצוע  בהתאם להנחיות ומדיניות אלו.
 • ניהול ובקרת תכניות ניטור שפכי מפעלים
 • ניהול ובקרת תכנית הדברה וריסוס שנתית .
 • מעקב ובקרה בנושא תפעול מט"שים.
 • ניהול ובקרת מערך טיפול בשפכי בתי בד.
 • תכנון, ניהול ובקרת תכניות איכות מי שתייה וחיטוי מאגרי מים
 • מעקב וטיפול בפניות צרכנים בנושא איכות מים, שפכי מפעלים וסביבה
 • ניהול ובקרת סקרים מניעתיים למערכות אספקת מי שתייה.
 • ניהול ,בקרה ויישום תכניות חירום של התאגיד כולל מוכנות חדר מצב חירום (כ"א ועזרים )
 • ניהול מערך ההדרכה והמוכנות למצבי חירום
 • ניהול ובקרה להפעלת מערכות מיגון מתקנים הנדסיים

תנאי סף להגשת מועמדות:

על המועמד לענות על כל התנאים הבאים במצטבר:

 • בעל תואר ראשון ו/או תואר מהנדס באחד מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית/סביבה/כימיה/ מדעי הטבע/ סביבה.
 • בעל ניסיון מקצועי וניהולי מוכח של ארבע שנים לפחות בניהול ובקרת מערכי ניטור שפכים וגם במט"שים וגם ובאיכות ובטחון מים  וזאת עבור לפחות תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ו/או איגוד ערים שבתחומו   לפחות 50,000 תושבים לפי נתוני הלמ"ס.
 • בעל רישיון נהיגה בתוקף ובעל רכב לשימוש בעבודה לצרכי העבודה.
 • בעל יכולת עבודה עצמאית והנעת תהליכים
 • זמינות לעבודה מאומצת, לשעות עבודה מרובות בשעות לא שגרתיות
 • שליטה מלאה בתכנות ה office /outlook ומערכות מידע לניהול תכניות ואחזקה
 • אחריות, אמינות ויחסי אנוש טובים
 • יכולת התמודדות עם לקוחות ותודעת שירות גבוהה
 • יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ
 • יכולת ניהול, ארגון תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח
 • יכולת ניהול צוות עובדים והפעלתם, יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים

כפיפות:

למהנדס הראשי של התאגיד

הגשת המועמדות

 • המועמדות תוגש במעטפה סגורה שכוללת: קורות חיים, המלצות, תעודות רלוונטיות (לרבות בדבר השכלה ורישיון נהיגה) וכל מסמך רלוונטי אחר להוכחת עמידה בתנאי הסף. את המעטפה יש למסור ידנית בלבד לתיבת המכרזים שבתאגיד סובב שפרעם בשפרעם עד ליום ______21.10.18____ שעה 12:00,  יצוין עליה  "מועמדות למשרת מנהל מחלקת סביבה ואיכות ובטחון מים".

פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

 • התאגיד שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לו מתאימים, על פי המסמכים שיוגשו לו ו/או להפנות חלק מהמועמדים למבדקי השמה.
 • תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת ע"י הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.
 • מובהר בזה כי התאגיד רשאי שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים

 

מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד

בכבוד רב,

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: מנהל מחלקת סביבה , איכות ובטחון מים

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך

למכרז מס' 12/2018לתפקיד: מנהל מחלקת סביבה , איכות ובטחון מים

 

היקף  המשרה :  משרה מלאה

תיאור התפקיד:

 • תיאום וביצוע הנחיות ומדיניות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות ( רשות המים, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ועוד) בכל תחום שבאחריותו של העובד, וקידום הביצוע  בהתאם להנחיות ומדיניות אלו.
 • ניהול ובקרת תכניות ניטור שפכי מפעלים
 • ניהול ובקרת תכנית הדברה וריסוס שנתית .
 • מעקב ובקרה בנושא תפעול מט"שים.
 • ניהול ובקרת מערך טיפול בשפכי בתי בד.
 • תכנון, ניהול ובקרת תכניות איכות מי שתייה וחיטוי מאגרי מים
 • מעקב וטיפול בפניות צרכנים בנושא איכות מים, שפכי מפעלים וסביבה
 • ניהול ובקרת סקרים מניעתיים למערכות אספקת מי שתייה.
 • ניהול ,בקרה ויישום תכניות חירום של התאגיד כולל מוכנות חדר מצב חירום (כ"א ועזרים )
 • ניהול מערך ההדרכה והמוכנות למצבי חירום
 • ניהול ובקרה להפעלת מערכות מיגון מתקנים הנדסיים

תנאי סף להגשת מועמדות:

על המועמד לענות על כל התנאים הבאים במצטבר:

 • בעל תואר ראשון ו/או תואר מהנדס באחד מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית/סביבה/כימיה/ מדעי הטבע/ סביבה.
 • בעל ניסיון מקצועי וניהולי מוכח של ארבע שנים לפחות בניהול ובקרת מערכי ניטור שפכים וגם במט"שים וגם ובאיכות ובטחון מים  וזאת עבור לפחות תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ו/או איגוד ערים שבתחומו   לפחות 50,000 תושבים לפי נתוני הלמ"ס.
 • בעל רישיון נהיגה בתוקף ובעל רכב לשימוש בעבודה לצרכי העבודה.
 • בעל יכולת עבודה עצמאית והנעת תהליכים
 • זמינות לעבודה מאומצת, לשעות עבודה מרובות בשעות לא שגרתיות
 • שליטה מלאה בתכנות ה office /outlook ומערכות מידע לניהול תכניות ואחזקה
 • אחריות, אמינות ויחסי אנוש טובים
 • יכולת התמודדות עם לקוחות ותודעת שירות גבוהה
 • יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ
 • יכולת ניהול, ארגון תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח
 • יכולת ניהול צוות עובדים והפעלתם, יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים

כפיפות:

למהנדס הראשי של התאגיד

הגשת המועמדות

 • המועמדות תוגש במעטפה סגורה שכוללת: קורות חיים, המלצות, תעודות רלוונטיות (לרבות בדבר השכלה ורישיון נהיגה) וכל מסמך רלוונטי אחר להוכחת עמידה בתנאי הסף. את המעטפה יש למסור ידנית בלבד לתיבת המכרזים שבתאגיד סובב שפרעם בשפרעם עד ליום ______21.10.18____ שעה 12:00,  יצוין עליה  "מועמדות למשרת מנהל מחלקת סביבה ואיכות ובטחון מים".

פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

 • התאגיד שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לו מתאימים, על פי המסמכים שיוגשו לו ו/או להפנות חלק מהמועמדים למבדקי השמה.
 • תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת ע"י הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.
 • מובהר בזה כי התאגיד רשאי שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים

מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד

בכבוד רב,

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ פניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ משרדי שירות לקוחות בכפר מנדא

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ
פניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ משרדי
שירות לקוחות בכפר מנדא

מסמכי המכרז :   להורדה

כתב כמויות :   להורדה

כתב כמויות :   להורדה

קובץ תוכניות : להורדה 

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: מזכיר/ה תאגיד

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד:

מזכיר/ה תאגיד

 

תיאור התפקיד

 מסגרת התפקיד כוללת: ניהול יומן. מענה טלפוני, תיוקים, הדפסות, פקסים. טיפול בדואר נכנס ויוצא, אירוח, הכנת חומר לישיבות, תיאום ישיבות, נהיול פרוטוקולים ישיבות דירקטוריון, ריכוז ועדות מכרזים, ניהול חוזי התקשורת , ביצוע משימות שונות בהתאם לצרכי המשרד.

היקף משרה מלאה.

דרישות התפקיד

 

 • כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ בעברית ובערבית.
 • נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה משרדית.
 • הכרות מלאה ושליטה ביישומי office כולל הכנת מצגות.
 • יכולת עבודה עצמאית.
 • גישה שירותית וייצוגית.
 • למידה מהירה ויישום יעיל של תחומים חדשים.
 • אמינות, אחריות ,מקצועיות, ויעילות.
 • תואר אקדמי .
 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (כולל מס' טלפון וכתובת מייל), יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בכתובת שפרעם , עד ליום 28/10/2018 שעה 12:00 .במעטפה סגורה עליה יצויין "מועמדות למשרת מזכיר/ה ראשי/ת בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם".
 • באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה הנ"ל. פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם  בע"מ

 

 

מכרז פומבי מס' 11/2018  – תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: רכז תחזוקה ותפעול ביישוב אעבלין

מכרז פומבי מס' 11/2018  – תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד: רכז תחזוקה ותפעול ביישוב אעבלין

תיאור התפקיד

 • אחראי על תפעול ותחזוקה שוטפת של מערכת המים והביוב ביישוב אעבלין.
 • ניהול צוותי קבלני האחזקה ופיקוח על עבודתם.
 • מעקב וניהול ביצוע עבודות חיבור נכסים למערכות המים והביוב.
 • סיורים יומיים ושבועיים בקווי ההולכה הראשיים ובמתקנים הנדסיים.
 • קבלת פניות ממוקד תקלות, טיפול בהן וסגירתן בסיום הטיפול.
 • בדיקות שטח יזומות לאיתור תשתיות למגרשים בתכנון.
 • מענה לפניות תושבים, קבלנים, מועצות בתחום ישוב אעבלין.
 • בדיקת מדים , קריאתם והחלפתם ( במידת הצורך ).
 • בדיקות יזומות (ככל שתדרשנה על ידי מחלקת הנדסה)למערכות המים והביוב.
 • מעקב ופיקוח על עבודות של גופים אחרים שמבוצעים בצמוד למערכות מים וביוב של התאגיד.
 • מדידה בשטח לכמויות ביצוע לעבודות הקבלנים  ואישור ביצוע ומילוי יומנים .
 • הכנת דוחות טיפול בפניות ובעבודות ביומנים ו/או באפליקציות .
 • ביצוע פעולות בנושא טיפול בפחת.
 • ביצוע משימות שונות בהתאם לצרכי התאגיד.
 • היקף משרה מלאה.

דרישות התפקיד

 • ידע מקצועי וניסיון מוכח של 5 שנים בעבודת אנסטלציה, הנחת ושיקום מערכות מים וביוב.
 • יכולת ניהול צוותי קבלן.
 • יכולת ניהול צוותים, יחסי אנוש טובים, אחריות, מקצועיות ואמינות.
 • סיים לפחות  12 שנות לימוד.
 • ידיעת השפה העברית כתיבה, קריאה ודיבור ברמה גבוהה.
 • רשיון נהיגה ובעל רכב לשימוש בעבודה – חובה.
 • עדיפות לבעלי תואר הנדסאי/טכנאי בתחומי מים/בנין/ניהול פרויקטים.
 • יתרון לתושבי היישוב.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות, וזמינות בכל שעות היום.
 • כפיפות למנהל תפעול ואחזקה ולמהנדס הראשי של התאגיד
 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (כולל מס' טלפון וכתובת מייל), יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ בכתובת  המשרד של תאגיד המים והביוב- שפרעם  , עד ליום 14.10.18  שעה 12:00  .
 • במעטפה סגורה עליה יצויין "מועמדות למשרת רכז תחזוקה ותפעול ".
 • באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה הנ"ל. פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

הארכת המועד להגשת הצעות במכרז מכרז פומבי מס' 10/2018 שירותי דיגום של שפכי מפעלים, מי קולחין ומי שתייה

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 10/2018

שירותי דיגום של שפכי מפעלים, מי קולחין ומי שתייה

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון, וזאת עד ליום 07.10.2018 בשעה 12:00.

יתר הוראות המודעה ומסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי.

          

                                                                                        תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

תאגיד מים וביוב בע"מ מזמינה בזאת הצעות לרכישת רכבים

הזמנה להציע הצעות

 

תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן :"החברה") מזמינה בזאת הצעות לרכישת רכבים כמפורט להלן:

2 רכבים סיטרואן ברלינגו שנת יצור 2008

(להלן: "הרכבים")

 • הרכבים חונים במשרדי החברה, ברח' תופיק זאייד ליד העירייה ניתן לראות את הרכבים החל מיום 25/07/2018  ועד ליום 26/07/2018   בין השעות 10:00  עד 15:00 .
 • אין במידע הכלול במודעה זו ו/או בזה שיימסר על ידי החברה בכדי לפטור את המציעים מבדיקת הזכויות בחברה ו/או במצבו הנוכחי. הרכבים ימכרו במצבם "as is" מבלי שתהא לחברה אחריות כלשהי למצבם, תכונותיהם, זהותם ו/או מספר הבעלויות הקודמות.
 • המחירים המוצעים יכללו מע"מ כחוק.
 • לא תתאפשר נטילת הרכבים לבדיקה.
 • הסדרת הליכי העברת הבעלות ברשויות המתאימות יחולו על הרוכש; כל המסים ו/או תשלומי החובה, לרבות מע"מ, במידה ויחולו, בגין העברת הבעלות ורישומה על שם הרוכש, ישולמו על ידי הרוכש.
 • הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הוזלה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן או התמחרות עם המציעים השונים או עם חלקם.
 • את ההצעות יש להפקיד במסירה אישית במעטפה סגורה בתיבת המכרזים של החברה ברח' תופיק זאייד ליד העירייה עד ליום 02/08/2018  בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל. בהצעה יש לציין במפורש ביחס לאיזה רכב ניתנה ההצעה.
 • שאלות ובקשות להבהרה ניתן לשלוח לכתובת מייל moatez@meyah.co.il.

הבהרות שיינתנו בעל פה לא יחייבו את החברה.

 • מובהר כי הזוכה יידרש לחתום על הסכם מכירה בנוסח הנמצא בידי החברה. ניתן לעיין בנוסח החוזה במשרדי החברה.
 • הצעה מינימאלית 7000 ₪ לפני מע"מ .

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

בהסתמך על כל האמור לעיל ובחוזה המכירה, הנני מציע לרכוש את רכב _________________, מס' רישוי____________ בסך של ___________________ ובמילים:____________ ₪.

 

שם המשתתף: ________________ חתימת המשתתף:_____________ תאריך:___________

 

פרטי המשתתף:_____________________

يعلن اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو م.ض عن تمديد المناقصة لوظائف شاغرة لمركزي صيانة وتشغيل في القرى والمدن التابعة للاتحاد

تمديد المناقصة

اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو م.ض يدعوك لتقديم ترشيحات لوظيفة مركزي صيانة وتشغيل في بلدات الرابطة: شفاعمرو، طمرة، كفر مندا، عبلين، بير المكسور، شعب، زرازير، كوكب ابو الهيجاء

وصف الوظيفة

 • مسؤول عن تشغيل وصيانة لشبكة المياه والصرف الصحي في البلدة
 • ادارة طواقم مقاولي الصيانة والاشراف على عملهم
 • متابعة وادارة تنفيذ اعمال ايصال قسائم بناء لشبكة المياه والصرف الصحي
 • جولات يومية واسبوعية في الخطوط الرئيسية وفي المرافق الهندسية
 • متابعة توجهات الجمهور  لمركز الخدمات الهاتفي، معالجتها واغلاقها بعد انهاء المعالجة
 • فحص ميداني لتحديد مواقع البنى التحتية في قسائم قيد التخطيط
 • الاستجابة لتوجهات السكان، مقاولين، مجالس في منطقة نفوذ البلدة
 • فحص عدادات، قراءتها وتبديلها (عند الحاجة)
 • متابعة والاشراف على اعمال مؤسسات اخرى المنفذة بجانب شبكة المياه والصرف الصحي
 • قياس لكميات التنفيذ لاعمال مقاولين والمصادقة عليها وتعبئة السجلات
 • تحضير تقارير عن معالجة التوجهات والاعمال في السجلات و/او التطبيقات
 • تنفيذ اعمال بموضوع معالجة الخسس
 • تنفيذ مهمات مختلفة وفقا لاحتياجات الاتحاد
 • ظيفة كاملة

* متطلبات الوظيفة

 • معرفة مهنية وخبرة مثبتة لخمس سنوات على الاقل في اعمال انابيب المياه، تركيب وتجديد شبكات مياه وصرف صحي رئيسية
 • قدرة على ادارة طواقم مقاول
 • قدرة ادارة طواقم، علاقات انسانية جيدة، مسؤولية، مهنية وامانة
 • انهى على الاقل 12 سنة تعليمية
 • معرفة اللغة العبرية قراءة، كتابة وتحدث بمستوى عال
 • رخصة سياقة وصاحب سيارة لاستعمالها في العمل – الزامي
 • افضلية لاصحاب لقب هندسي/ تقني في مجالات المياه، البناء، ادارة مشاريع
 • افضلية لسكان البلدة

العمل في ساعات غير اعتيادية وجهوزية للعمل في كل ساعات اليوم

يخضع لسلطة مديرقسم التشغيل والصيانة وللمهندس الرئيسي للاتحاد

تقديم ترشيحات بارفاق سيرة ذاتية، شهادات وتوصيات (تشمل رقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني) يجب تسليمها يدويا وليس بالبريد الى اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو م.ض في مكاتب الادارة في مدينة شفاعمرو، حتى يوم 9-7-2018 الساعة 12:00 في مغلف مغلق يسجل عليه "ترشيحات لوظيفة مركز صيانة وتشغيل "

بمسؤولية المرشحين الحصول على تصريح بخصوص وصول الوثائق المذكورة الى الانحاد حتى الموعد والساعة المحددين، توجهات التي تصل بعد الموعد المذكور و/او لا تقدم بتسليم يدوي كما هو مذكور لا تبحث.

الاعلان معد للذكور والاناث كحد سواء.

اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمروم.ض

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדות לתפקיד:רכזי תחזוקה ותפעול ביישובי התאגיד

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מזמין אותך להגיש מועמדות לתפקיד:רכזי תחזוקה ותפעול ביישובי התאגיד :שפרעם, טמרה, מנדא ,אעבלין,  ביר אלמכסור , שעב, זרזיר, כווכב אבו אלהיגא

תיאור התפקיד

 

אחראי על תפעול ותחזוקה שוטפת של מערכת המים והביוב ביישוב שבאחריותו.

ניהול צוותי קבלני האחזקה ופיקוח על עבודתם.

מעקב וניהול ביצוע עבודות חיבור נכסים למערכות המים והביוב.

סיורים יומיים ושבועיים בקווי ההולכה הראשיים ובמתקנים הנדסיים.

קבלת פניות ממוקד תקלות, טיפול בהן וסגירתן בסיום הטיפול.

בדיקות שטח יזומות לאיתור תשתיות למגרשים בתכנון.

מענה לפניות תושבים, קבלנים, מועצות בתחום היישוב/ ישובים שבאחריותו.

בדיקת מדים , קריאתם והחלפתם ( במידת הצורך ).

בדיקות יזומות (ככל שתדרשנה על ידי מחלקת הנדסה)למערכות המים והביוב.

מעקב ופיקוח על עבודות של גופים אחרים שמבוצעים בצמוד למערכות מים וביוב של התאגיד.

מדידה בשטח לכמויות ביצוע לעבודות הקבלנים  ואישור ביצוע ומילוי יומנים .

הכנת דוחות טיפול בפניות ובעבודות ביומנים ו/או באפליקציות .

ביצוע פעולות בנושא טיפול בפחת.

ביצוע משימות שונות בהתאם לצרכי התאגיד.

היקף משרה מלאה.

דרישות התפקיד

ידע מקצועי וניסיון מוכח של 5 שנים בעבודת אנסטלציה, הנחת ושיקום מערכות מים וביוב.

יכולת ניהול צוותי קבלן.

יכולת ניהול צוותים, יחסי אנוש טובים, אחריות, מקצועיות ואמינות.

סיים לפחות  12 שנות לימוד.

ידיעת השפה העברית כתיבה, קריאה ודיבור ברמה גבוהה.

רשיון נהיגה ובעל רכב לשימוש בעבודה – חובה.

עדיפות לבעלי תואר הנדסאי/טכנאי בתחומי מים/בנין/ניהול פרויקטים.

יתרון לתושבי היישוב.

עבודה בשעות לא שגרתיות, וזמינות בכל שעות היום.

כפיפות למנהל תפעול ואחזקה ולמהנדס הראשי של התאגיד

 

 

 • הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (כולל מס' טלפון וכתובת מייל), יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ במשרדי ההנהלה בעיר שפרעם , עד ליום 1/7/2018 שעה 12:00 . במעטפה סגורה עליה יצויין "מועמדות למשרת רכז תחזוקה ותפעול  ליישוב_________".

 

 • באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה הנ"ל. פניות שיתקבלו במועד מאוחר יותר ו/או לא יוגשו במסירה ידנית כאמור לא יובאו לדיון.

 

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 

 

 

اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو م.ض يدعوك لتقديم ترشيحات لوظيفة مركزي صيانة وتشغيل في بلدات الرابطة: شفاعمرو، طمرة، كفر مندا، عبلين، بير المكسور، شعب، زرازير، كوكب ابو الهيجاء

اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو م.ض يدعوك لتقديم ترشيحات لوظيفة مركزي صيانة وتشغيل في بلدات الرابطة: شفاعمرو، طمرة، كفر مندا، عبلين، بير المكسور، شعب، زرازير، كوكب ابو الهيجاء

وصف الوظيفة

 • مسؤول عن تشغيل وصيانة لشبكة المياه والصرف الصحي في البلدة
 • ادارة طواقم مقاولي الصيانة والاشراف على عملهم
 • متابعة وادارة تنفيذ اعمال ايصال قسائم بناء لشبكة المياه والصرف الصحي
 • جولات يومية واسبوعية في الخطوط الرئيسية وفي المرافق الهندسية
 • متابعة توجهات الجمهور  لمركز الخدمات الهاتفي، معالجتها واغلاقها بعد انهاء المعالجة
 • فحص ميداني لتحديد مواقع البنى التحتية في قسائم قيد التخطيط
 • الاستجابة لتوجهات السكان، مقاولين، مجالس في منطقة نفوذ البلدة
 • فحص عدادات، قراءتها وتبديلها (عند الحاجة)
 • متابعة والاشراف على اعمال مؤسسات اخرى المنفذة بجانب شبكة المياه والصرف الصحي
 • قياس لكميات التنفيذ لاعمال مقاولين والمصادقة عليها وتعبئة السجلات
 • تحضير تقارير عن معالجة التوجهات والاعمال في السجلات و/او التطبيقات
 • تنفيذ اعمال بموضوع معالجة الخسس
 • تنفيذ مهمات مختلفة وفقا لاحتياجات الاتحاد
 • ظيفة كاملة

* متطلبات الوظيفة

 • معرفة مهنية وخبرة مثبتة لخمس سنوات على الاقل في اعمال انابيب المياه، تركيب وتجديد شبكات مياه وصرف صحي رئيسية
 • قدرة على ادارة طواقم مقاول
 • قدرة ادارة طواقم، علاقات انسانية جيدة، مسؤولية، مهنية وامانة
 • انهى على الاقل 12 سنة تعليمية
 • معرفة اللغة العبرية قراءة، كتابة وتحدث بمستوى عال
 • رخصة سياقة وصاحب سيارة لاستعمالها في العمل – الزامي
 • افضلية لاصحاب لقب هندسي/ تقني في مجالات المياه، البناء، ادارة مشاريع
 • افضلية لسكان البلدة

العمل في ساعات غير اعتيادية وجهوزية للعمل في كل ساعات اليوم

يخضع لسلطة مديرقسم التشغيل والصيانة وللمهندس الرئيسي للاتحاد

تقديم ترشيحات بارفاق سيرة ذاتية، شهادات وتوصيات (تشمل رقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني) يجب تسليمها يدويا وليس بالبريد الى اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو م.ض في مكاتب الادارة في مدينة شفاعمرو، حتى يوم 1-7-2018 الساعة 12:00 في مغلف مغلق يسجل عليه "ترشيحات لوظيفة مركز صيانة وتشغيل لبلدة ——- "

بمسؤولية المرشحين الحصول على تصريح بخصوص وصول الوثائق المذكورة الى الانحاد حتى الموعد والساعة المحددين، توجهات التي تصل بعد الموعد المذكور و/او لا تقدم بتسليم يدوي كما هو مذكور لا تبحث.

الاعلان معد للذكور والاناث كحد سواء.

اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمروم.ض

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 05/2018

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 05/2018

מכרז/חוזה מס' 0538-50/16-4366

שעב- הקמת תחנת שאיבה והנחת קווי סניקה ומאספים דרומי וצפוני

בהמשך למודעה שפורסמה בעיתון בעניין שבנדון על ידי תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "החברה"), החברה מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון, וזאת עד ליום 01/07/2018 בשעה 12:00.

יתר הוראות המודעה ומסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי (לרבות, בין היתר, מועד תוקף הערבות).

 תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 06/2018

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 06/2018

מכרז/חוזה מס' 8900-30/16-4353

טמרה – השלמת מערכת ביוב בשכונות שלב ב'

בהמשך למודעה שפורסמה בעיתון בעניין שבנדון על ידי תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "החברה"), החברה מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון, וזאת עד ליום 01/07/2018 בשעה 12:00. 

יתר הוראות המודעה ומסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי (לרבות, בין היתר, מועד תוקף הערבות).    

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 09/2018

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות

למכרז פומבי מס' 09/2018

לאספקת שירותי מוקד תקלות עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

בהמשך למודעה שפורסמה בעיתון בעניין שבנדון על ידי תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "החברה"), החברה מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון, וזאת עד ליום 01/07/2018 בשעה 12:00.  יתר הוראות המודעה ומסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי (לרבות, בין היתר, מועד תוקף 

 תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو م.ض يدعوك لتقديم ترشيحات لوظيفة

اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو م.ض يدعوك لتقديم ترشيحات لوظيفة مركزي صيانة وتشغيل

في بلدات الرابطة: شفاعمرو، طمرة، كفر مندا، عبلين، بير المكسور، شعب، زرازير، كوكب ابو الهيجاء

وصف الوظيفة

 • مسؤول عن تشغيل وصيانة لشبكة المياه والصرف الصحي في البلدة
 • ادارة طواقم مقاولي الصيانة والاشراف على عملهم
 • متابعة وادارة تنفيذ اعمال ايصال قسائم بناء لشبكة المياه والصرف الصحي
 • جولات يومية واسبوعية في الخطوط الرئيسية وفي المرافق الهندسية
 • متابعة توجهات الجمهور  لمركز الخدمات الهاتفي، معالجتها واغلاقها بعد انهاء المعالجة
 • فحص ميداني لتحديد مواقع البنى التحتية في قسائم قيد التخطيط
 • الاستجابة لتوجهات السكان، مقاولين، مجالس في منطقة نفوذ البلدة
 • فحص عدادات، قراءتها وتبديلها (عند الحاجة)
 • متابعة والاشراف على اعمال مؤسسات اخرى المنفذة بجانب شبكة المياه والصرف الصحي
 • قياس لكميات التنفيذ لاعمال مقاولين والمصادقة عليها وتعبئة السجلات
 • تحضير تقارير عن معالجة التوجهات والاعمال في السجلات و/او التطبيقات
 • تنفيذ اعمال بموضوع معالجة الخسس
 • تنفيذ مهمات مختلفة وفقا لاحتياجات الاتحاد
 • ظيفة كاملة

* متطلبات الوظيفة

 • معرفة مهنية وخبرة مثبتة لخمس سنوات على الاقل في اعمال انابيب المياه، تركيب وتجديد شبكات مياه وصرف صحي رئيسية
 • قدرة على ادارة طواقم مقاول
 • قدرة ادارة طواقم، علاقات انسانية جيدة، مسؤولية، مهنية وامانة
 • انهى على الاقل 12 سنة تعليمية
 • معرفة اللغة العبرية قراءة، كتابة وتحدث بمستوى عال
 • رخصة سياقة وصاحب سيارة لاستعمالها في العمل – الزامي
 • افضلية لاصحاب لقب هندسي/ تقني في مجالات المياه، البناء، ادارة مشاريع
 • افضلية لسكان البلدة

العمل في ساعات غير اعتيادية وجهوزية للعمل في كل ساعات اليوم

يخضع لسلطة مديرقسم التشغيل والصيانة وللمهندس الرئيسي للاتحاد

تقديم ترشيحات بارفاق سيرة ذاتية، شهادات وتوصيات (تشمل رقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني) يجب تسليمها يدويا وليس بالبريد الى اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو م.ض في مكاتب الادارة في مدينة شفاعمرو، حتى يوم 1-7-2018 الساعة 12:00 في مغلف مغلق يسجل عليه "ترشيحات لوظيفة مركز صيانة وتشغيل لبلدة ——- "

بمسؤولية المرشحين الحصول على تصريح بخصوص وصول الوثائق المذكورة الى الانحاد حتى الموعد والساعة المحددين، توجهات التي تصل بعد الموعد المذكور و/او لا تقدم بتسليم يدوي كما هو مذكور لا تبحث.

الاعلان معد للذكور والاناث كحد سواء.

اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمروم.ض

 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ מכרז פומבי מס' 09/2018 לאספקת שירותי מוקד תקלות עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

מכרז פומבי מס' 09/2018 לאספקת שירותי מוקד תקלות עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

                                                                מודעה לעיתון

 

 1. תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן: "המזמין") מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת שירותי מוקד תקלות עבור תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המכרז ונספחיו.
 2. תקופת ההתקשרות הינה למשך שנה ממועד החתימה על ההסכם. למזמין בלבד נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשש תקופות שאורך כל אחת לא תעלה על שנה, כך שההתקשרות לא תעלה על שבע שנים סך הכל (84 חודשים), וזאת בהתאם להוראות ההסכם.
 3. רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות הצעותיהם עומדות בכל התנאים המקדמיים להגשת הצעות, המפורטים להלן:
  • המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל.
  • המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • המציע בעל ניסיון מוכח באספקת שירותי מוקד טלפוני עבור 3 לקוחות לפחות, מתוכם 1 לפחות הינו תאגיד מים המונה 15,000 צרכנים לפחות, זאת בכל אחת מהשנים 2013,2014,2015,2016,2017.
  • על המציע להציג מנהל פרויקט שהוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות במהלך 2013,2014,2015,2016,2017, בניהול מוקד/י תמיכה טלפוניים.
  • מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 1. ניתן לקבל את מסמכי המכרז על ידי פניה בבקשה למייל הבא: moffeed@meyah.co.il . או להוריד מהלינק : 9-2018
 2. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז, למייל moffeed@meyah.co.il לא יאוחר 19.06.2018 בשעה 14:00 .
 3. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין בעיר שפרעם, קומה 3 (מעל משרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אלונים"), לא יאוחר 24.06.2018 בשעה 12:00 . ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא הונחה בתיבת המכרזים עד המועד האמור.
 4. היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

בברכה,  אלכס קושניר

מנהל מיוחד

 اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو
معًا سوف ننتصر على الكورونا

لمواطنون الأعزاء،
في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن، ولن يتم استقبال الجمهور فيها.
قمنا بعمل جهود جبارة لإتاحة القنوات الرقمية (דיגיטלית) لضمان استمرار حصولكم على الخدمات.
دمتم بخير وسلام
اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو

close-link
نرجو أن نلفت انتباهكم - ​في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو 
 مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن
ولن يتم استقبال الجمهور فيها